Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với FlipBuilder.com (“FlipBuilder”, “Nền tảng” hoặc “Trang web”, “Trang web”), một trang web con của Wonder Idea Technology Limited (sau đây gọi là “Wonder Idea”, “chúng tôi”, ”chúng tôi” hoặc “Công ty” ).

Các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”, “Thỏa thuận”) chi phối quyền truy cập của bạn vào ứng dụng và dịch vụ của FlipBuilder (“Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ”), vì vậy vui lòng đọc kỹ chúng trước khi sử dụng Dịch vụ.

Theo thỏa thuận này, (i) ”Dịch vụ” sẽ có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào dựa trên Internet hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những dịch vụ được liệt kê tại Thỏa thuận này, cho dù thông qua một trang web do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát, thông qua hệ thống mạng xã hội, phần mềm máy tính, ứng dụng di động, trên điện thoại di động của bạn hoặc cách khác; (ii) “Nội dung đã xuất bản” có nghĩa là các tài sản kỹ thuật số được tải lên và xuất bản qua Dịch vụ; (iii) “Nội dung Trước khi Xuất bản” có nghĩa là nội dung biên tập thô (ví dụ: văn bản, hình ảnh, thông tin bố cục) được tải lên Nền tảng của chúng tôi; (iii) “Nội dung do người dùng gửi” có nghĩa là Nội dung đã xuất bản và Nội dung trước khi xuất bản, gọi chung và cũng có nghĩa là từng mục của nội dung hoặc các tài liệu khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, liên kết, tài liệu, văn bản, bài viết, ảnh, đồ họa, video, thiệp chúc mừng, “Giao diện”, “Bản phác thảo” hoặc tệp) do người dùng tải lên thông qua Dịch vụ hoặc được người dùng tích hợp vào Dịch vụ; (iv) “Nghệ thuật do người dùng tạo ra” có nghĩa là bất kỳ tài sản trí tuệ nào do người dùng tạo ra như một phần của việc sử dụng Dịch vụ của họ.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức, bạn đồng ý với các Điều khoản này cho tổ chức đó và hứa rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó với các điều khoản này. Trong trường hợp đó, “bạn” và “của bạn” sẽ chỉ tổ chức đó.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản tuân theo Điều khoản dịch vụ chính (“Điều khoản chính”) được kết hợp bằng cách tham chiếu và bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều khoản này.

Các Điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi cũng như các trang, thông tin, phần mềm, dịch vụ, sản phẩm và nội dung khác có thể được vận hành, lưu trữ hoặc quản lý bởi FlipBuilder hoặc các chi nhánh của nó. Một số sản phẩm và dịch vụ này có thể yêu cầu bạn sử dụng Tài khoản (“Tài khoản”) và các điều khoản này có các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký để lấy và sử dụng Tài khoản, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này miễn là bạn tiếp tục là thành viên. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận này, vui lòng không đăng ký với Trang web của chúng tôi hoặc truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ tuân theo các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn có khả năng tạo hợp đồng với FlipBuilder và không bị cấm theo bất kỳ luật hiện hành nào làm như vậy. Các Dịch vụ có thể tiếp tục thay đổi theo thời gian khi chúng tôi tinh chỉnh và bổ sung nhiều tính năng hơn.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong Điều khoản Dịch vụ này, quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ tự động chấm dứt.

1. Sử dụng Dịch vụ

1.1 Sử dụng Trang web - Những gì FlipBuilder cung cấp

Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng Dịch vụ và hiển thị Kết quả của Dịch vụ đó (“Định dạng độc quyền”). Bạn đồng ý không sao chép hoặc phân phối nội dung của Dịch vụ trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản này. Bạn cũng đồng ý rằng bạn không có quyền truy cập, xem hoặc thay đổi bất kỳ mã nguồn hoặc mã đối tượng nào của Công ty.

Công ty cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi có giới hạn để đăng bản sao của Định dạng độc quyền, trên trang web cá nhân của riêng bạn hoặc trên trang web của bên thứ ba tuân thủ tất cả các luật hiện hành và các Điều khoản dịch vụ này.

Cuối cùng, Công ty có quyền ngừng các Dịch vụ hoặc thay đổi nội dung của các Dịch vụ theo bất kỳ cách nào và bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn, mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

1.2 Sử dụng Trang web - Nghĩa vụ của Bạn

Bạn đại diện và đồng ý rằng:

 • Bạn có thể tham gia vào thỏa thuận này. Bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia vào thỏa thuận được trình bày bởi các Điều khoản này và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này;
 • Dịch vụ yêu cầu tất cả mọi người phải từ 13 tuổi trở lên trước khi tạo tài khoản. Nếu bạn từ 13 tuổi đến tuổi trưởng thành nơi bạn cư trú, người giám hộ hợp pháp của bạn phải xem xét và đồng ý với các điều khoản dịch vụ. Tạo tài khoản sử dụng thông tin sai là vi phạm các điều khoản của chúng tôi.
 • Bạn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc hoặc chính sách bổ sung nào được xuất bản trong hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào (“ứng dụng”), diễn đàn, cuộc thi hoặc trò chơi được cung cấp trong Dịch vụ;
 • Trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn sẽ không sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc khai thác tài liệu từ Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty;
 • Mọi Tác phẩm do Người dùng Sáng tạo đều là tác phẩm gốc của bạn và đóng góp của bạn cho Tác phẩm do Người dùng Sáng tạo không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba;
 • Mọi Nội dung do Người dùng gửi đều là tác phẩm gốc của bạn và đóng góp của bạn cho Nội dung do Người dùng gửi không vi phạm bất kỳ quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba nào;
 • Bạn đồng ý trả tất cả tiền bản quyền, lệ phí và bất kỳ số tiền nào khác liên quan đến đóng góp của bạn cho Tác phẩm do Người dùng tạo và Bài do Người dùng gửi;
 • Bạn có quyền hiển thị từng mục của Tác phẩm do Người dùng tạo và Bài do Người dùng gửi mà bạn đã phát hành thông qua Dịch vụ, bao gồm quyền hiển thị tất cả bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại và các tài sản trí tuệ tương tự;
 • Bạn không dựa vào Công ty để giám sát hoặc chỉnh sửa Dịch vụ;
 • Các Dịch vụ có thể chứa nội dung mà bạn thấy là xúc phạm và bạn từ bỏ mọi phản đối mà bạn có thể có đối với việc xem nội dung đó.
 • Bạn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế và tự chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi hoặc thiếu sót xảy ra với ID người dùng hoặc mật khẩu của bạn, bao gồm cả nội dung của các tài liệu bạn đăng.

2. Tài khoản 

2.1 Khách

Bạn có thể duyệt Trang web mà không cần tạo tài khoản, tuân theo các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ ghi lại thông tin phân tích cơ bản để cải thiện dịch vụ của mình, bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

2.2 Tạo tài khoản 

Để sử dụng đầy đủ các tính năng của Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào Dịch vụ bằng nền tảng bên thứ ba mà chúng tôi hỗ trợ (“Dịch vụ tích hợp”). Việc bạn sử dụng bất kỳ tài khoản nào có Dịch vụ tích hợp phải tuân theo mọi điều khoản, điều kiện và chính sách, bao gồm cả chính sách bảo mật của Dịch vụ tích hợp đó. Khi bạn sử dụng Dịch vụ để tải lên, tải xuống hoặc mua nội dung hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào, bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của bạn và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký và vào mọi thời điểm khác sẽ đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo rằng thông tin này được giữ chính xác và cập nhật mọi lúc. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn (ví dụ: trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID tài khoản, mật khẩu hoặc bất kỳ số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tính phí nào, nếu có), thì bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tổn thất mà FlipBuilder hoặc những người khác phải chịu do bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản Dịch vụ của bạn.

Tất cả các tài khoản FlipBuilder đều không thể chuyển nhượng và mọi quyền đối với chúng sẽ chấm dứt khi chủ tài khoản qua đời. Bạn có thể thay đổi hoặc sửa thông tin tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản FlipBuilder của bạn.

Không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn, nếu bạn quên mật khẩu và không thể xác thực tài khoản của bạn với FlipBuilder, bạn xác nhận và đồng ý rằng tài khoản của bạn có thể không thể truy cập được đối với bạn và tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản có thể không thể truy xuất được.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các tệp được tạo bởi các dịch vụ của FlipBuilder, như HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, thư mục “tệp”, “di động” hoặc các tệp liên quan mà bạn đã sử dụng trong sách lật đã tạo của mình, như hình ảnh, âm thanh, video, v.v.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ để lưu trữ các tệp khác, chúng tôi có thể dừng, tạm ngừng hoặc sửa đổi Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi cũng có thể xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Dịch vụ của mình theo quyết định của chúng tôi.

2.3 Đình chỉ tài khoản

Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc kết thúc tài khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân và có hoặc không có thông báo. Nếu hoạt động không phù hợp được phát hiện, tất cả các tài khoản của Khách hàng được đề cập sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất. Ví dụ: chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng của bạn nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc làm gián đoạn việc sử dụng Dịch vụ của người khác. Nếu chúng tôi tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn và giúp bạn truy xuất dữ liệu, mặc dù có thể có một số trường hợp (ví dụ: vi phạm liên tục hoặc rõ ràng các Điều khoản này, lệnh tòa hoặc nguy hiểm cho người dùng khác) nơi chúng tôi có thể đình chỉ ngay lập tức. Bạn sẽ không được ghi có trong thời gian sách của bạn bị đình chỉ. Mặc dù chúng tôi muốn bạn ở lại hơn, nhưng bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào.

3. Thanh toán và Phí

3.1 Dịch vụ phải trả phí

Một số phần của Dịch vụ có thể có phí đi kèm với chúng (mỗi phần, một “Dịch vụ phải trả phí”). Bạn sẽ có cơ hội xem xét và chấp nhận các khoản phí mà bạn sẽ phải trả trước khi sử dụng Dịch vụ phải trả phí. Chúng tôi có thể thay đổi phí cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản phí đều được tính bằng Đô la Mỹ. Một trong những Dịch vụ phải trả phí như vậy có thể là Tính năng Bán hàng Kỹ thuật số, được mô tả thêm trong Phần Bán hàng Kỹ thuật số bên dưới.

3.2 Bản dùng thử miễn phí

Chúng tôi có thể cung cấp bản dùng thử miễn phí Dịch vụ trả phí cho bạn (“Bản dùng thử miễn phí”). Bạn có thể được yêu cầu nhập Phương thức thanh toán (được định nghĩa bên dưới) để đăng ký Bản dùng thử miễn phí. Dịch vụ trả phí hiện hành sẽ tự động bắt đầu và Phương thức thanh toán của bạn sẽ bị tính phí theo Mục 3.3, khi kết thúc Thời gian dùng thử miễn phí trừ khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và hủy Dịch vụ phải trả phí trước khi kết thúc Thời gian dùng thử miễn phí.

3.3 Thông tin thanh toán

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí và thuế hiện hành liên quan đến Dịch vụ một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ. Bằng cách chọn mua hoặc sử dụng Dịch vụ phải trả phí, bạn ủy quyền cho FlipBuilder hoặc bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba tính phí thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác do bạn xác định (“Phương thức thanh toán”) mà bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được phép sử dụng , tất cả các khoản phí áp dụng cho Dịch vụ phải trả phí đó, bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Đối với các giao dịch mua Dịch vụ trả phí một lần (tức là không phải đăng ký), Phương thức thanh toán của bạn sẽ được lập hóa đơn cho Dịch vụ trả phí đó vào ngày bạn thực hiện giao dịch mua.

3.4 Đăng ký

Đối với các giao dịch mua đăng ký Dịch vụ phải trả phí:
“Ngày lập hóa đơn đăng ký” là ngày bạn mua gói đăng ký đầu tiên của mình đối với Dịch vụ trả phí. Ví dụ: nếu bạn mua đăng ký đầu tiên của mình cho Dịch vụ trả phí vào ngày 10 tháng 1: (1) Ngày thanh toán đăng ký cho đăng ký hàng tháng đầu tiên của bạn và tất cả các đăng ký hàng tháng khác mà bạn mua là ngày 10 hàng tháng, (2) Ngày thanh toán đăng ký của bạn đối với đăng ký hàng năm đầu tiên của bạn là ngày 10 tháng 1 hàng năm và (3) Ngày lập hóa đơn đăng ký của bạn cho tất cả các lần mua đăng ký hàng năm tiếp theo sẽ là ngày 10 hàng tháng sớm nhất tiếp theo sau ngày mua của bạn. Phương thức Thanh toán của bạn sẽ tự động bị tính phí vào Ngày Thanh toán Đăng ký, tất cả các khoản phí áp dụng cho tháng hoặc năm tiếp theo, nếu có. Đối với bất kỳ đăng ký nào đối với Dịch vụ phải trả phí mà bạn mua sau khi Ngày lập hóa đơn đăng ký được thiết lập, Phương thức thanh toán của bạn trước tiên sẽ không bị tính phí đăng ký theo tỷ lệ trong số ngày giữa ngày mua và Ngày lập hóa đơn đăng ký hiện hành . Phương thức Thanh toán của bạn sẽ vẫn bị tính phí đăng ký định kỳ đầy đủ cho tháng hoặc năm tiếp theo, nếu có, vào mỗi Ngày lập hóa đơn đăng ký.

Bạn đồng ý rằng các bộ xử lý thanh toán bên thứ 3 của chúng tôi sẽ được phép tính phí thẻ tín dụng của bạn hàng tháng trước khi cung cấp Dịch vụ nếu bạn chọn phương thức thanh toán hàng tháng. Dịch vụ có thể bị gián đoạn trên các tài khoản đã quá hạn 10 ngày. Các tài khoản mà bộ xử lý thanh toán bên thứ 3 của chúng tôi không thể thu được có thể được chuyển cho một đại lý thu bên ngoài để thu.

3.5 Chấm dứt đăng ký

Đối với bất kỳ đăng ký nào đối với Dịch vụ trả phí, đăng ký đó sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc chúng tôi chấm dứt đăng ký đó. Bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gia hạn để tránh bị tính phí đăng ký của kỳ tiếp theo (tức là tháng hoặc năm) cho Phương thức thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ lập hóa đơn phí đăng ký định kỳ cho Phương thức thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký (hoặc cho Phương thức thanh toán khác nếu bạn thay đổi thông tin tài khoản của mình).

Cảnh báo: việc chấm dứt đăng ký có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc nội dung của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập bị từ chối, xóa, có quảng cáo khuyến mãi và các hậu quả khác mà chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian để giữ cho Dịch vụ của chúng tôi hoạt động tốt hơn và bạn quan tâm đến thiện chí.

3.6 Các Bên Thứ Ba và Thu Phí

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào cũng như thông tin thanh toán và lập hóa đơn liên quan mà bạn cung cấp cho FlipBuilder có thể được FlipBuilder chia sẻ với các công ty làm việc thay mặt FlipBuilder, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán hoặc đại lý tín dụng, chỉ nhằm mục đích kiểm tra tín dụng, thực hiện thanh toán tới FlipBuilder và phục vụ tài khoản của bạn. Các điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán bạn đã chọn và có thể được xác định bởi các thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính cung cấp Phương thức thanh toán đó. Đối với một số Phương thức Thanh toán nhất định, nhà phát hành Phương thức Thanh toán của bạn có thể tính phí giao dịch nước ngoài hoặc các khoản phí liên quan. Kiểm tra với ngân hàng và nhà phát hành thẻ tín dụng của bạn để biết chi tiết. Nếu Phương thức thanh toán của bạn cho bất kỳ Dịch vụ trả phí nào không thành công hoặc tài khoản của bạn đã quá hạn thanh toán, (i) bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn trên tài khoản FlipBuilder của mình theo yêu cầu, (ii) FlipBuilder có thể thu các khoản phí còn nợ bằng cách sử dụng các cơ chế thu khác (điều này bao gồm tính phí khác phương thức thanh toán trong hồ sơ với chúng tôi) và (iii) FlipBuilder có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều Dịch vụ FlipBuilder hoặc tài khoản của bạn với FlipBuilder. Sau bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy, bạn sẽ vẫn có nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí còn nợ liên quan đến tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ FlipBuilder trước khi chấm dứt.

3.7 Thuế

Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế chính phủ áp dụng đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ FlipBuilder, bao gồm thuế bán hàng, sử dụng hoặc giá trị gia tăng. Nếu được yêu cầu, bạn sẽ nhanh chóng cung cấp cho FlipBuilder các biên lai hoặc chứng chỉ áp dụng liên quan đến các khoản chuyển tiền đó ngay khi có thể. Trong phạm vi mà FlipBuilder có nghĩa vụ thu các khoản thuế đó, Công ty sẽ tính phí Phương thức thanh toán của bạn hoặc thêm khoản áp dụng vào tài khoản thanh toán của bạn.

4. Người dùng đệ trình

4.1 Tài sản trước khi xuất bản

Bằng cách tải Nội dung trước khi xuất bản lên Trang web của chúng tôi, bạn cấp cho FlipBuilder toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, giấy phép lưu trữ, lưu trữ, chuyển giao, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất và phân phối Nội dung trước khi xuất bản của bạn trên Dịch vụ FlipBuilder chỉ để cho phép bạn và những Người dùng khác do bạn chỉ định, làm việc với các Nội dung trước khi xuất bản đó theo cách bạn đã chọn. Bạn có thể mời những người không phải Người dùng cộng tác trên Nội dung trước khi xuất bản, nhưng để truy cập vào Nội dung trước khi xuất bản trên Dịch vụ, mỗi cá nhân sẽ phải chấp nhận các Điều khoản này.

4.2 Nội dung đã xuất bản

Bằng cách tải Nội dung đã xuất bản lên FlipBuilder, theo đây bạn cấp cho FlipBuilder một quyền trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, giấy phép lưu trữ, chuyển giao, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, phân phối và sử dụng theo cách khác Nội dung đã xuất bản của bạn, ở bất kỳ hình thức hoặc định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, hiện đã được biết đến hoặc sau đây được phát minh, bao gồm nhưng không giới hạn, nguồn cấp dữ liệu RSS, chức năng có thể nhúng và các thỏa thuận cung cấp để phân phối, quảng bá hoặc quảng cáo Nội dung đã xuất bản của bạn thông qua Dịch vụ . Giấy phép này bao gồm, ví dụ: quyền của FlipBuilder để thu hút một đối tác phân phối Nội dung đã xuất bản, cho dù đối tác đó có xác định FlipBuilder là đối tác hay không, cho cơ sở khách hàng của đối tác đó trên cơ sở miễn phí hoặc trả phí. Giấy phép này cũng bao gồm quyền cho FlipBuilder chuyển đổi Nội dung đã xuất bản của bạn sang định dạng độc quyền của FlipBuilder hoặc các định dạng tệp khác mà FlipBuilder có thể sử dụng, và để hiển thị và cung cấp Nội dung đã xuất bản của bạn, toàn bộ hoặc một phần (bao gồm cả đoạn trích), trên Dịch vụ cùng với Nội dung, nội dung hoặc quảng cáo đã xuất bản khác. Tùy thuộc vào việc cấp giấy phép cho Người dùng khác bên dưới, giấy phép do bạn cấp cho FlipBuilder trong đoạn này sẽ chấm dứt đối với một Nội dung đã xuất bản cụ thể sau khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung đã xuất bản đó khỏi Dịch vụ.

4.3 Trình bày

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các Đệ trình của Người dùng của mình và bằng cách này, bạn công nhận và khẳng định rằng Dịch vụ FlipBuilder chỉ cung cấp cho bạn phương tiện để cộng tác và cung cấp các Đệ trình Người dùng của bạn. Theo đó, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mỗi Nội dung do người dùng gửi và hậu quả của việc tải chúng lên. Bằng cách tải lên Nội dung do người dùng gửi lên, bạn khẳng định, đại diện và đảm bảo rằng: (1) bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép Người dùng của FlipBuilder và FlipBuilder sử dụng và phân phối Đệ trình của Người dùng của bạn khi cần thiết để thực hiện các giấy phép do bạn cấp trong phần này và theo cách được FlipBuilder dự tính và các Điều khoản này; (2) Nội dung do Người dùng gửi của bạn không và sẽ không: (i) vi phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác hoặc (ii) vu khống, bôi nhọ, bôi nhọ, hoặc xâm phạm quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ người nào khác; và (ii) Nội dung do người dùng gửi của bạn không chứa bất kỳ vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại nào khác hoặc bất kỳ nội dung hoặc tệp nào cung cấp phương pháp truy cập vào nội dung có khả năng vi phạm bên ngoài Dịch vụ. Người vi phạm các quyền này của bên thứ ba có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục đối với bất kỳ Người dùng nào vi phạm các Điều khoản này.

4.4 Xóa nội dung gửi của người dùng

Mặc dù FlipBuilder không có nghĩa vụ xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung đã xuất bản nào, FlipBuilder bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung nào của Người dùng vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Ngoài ra, mặc dù FlipBuilder không có nghĩa vụ xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Trước khi Xuất bản nào, FlipBuilder có quyền và có toàn quyền quyết định xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa bất kỳ Nội dung Trước khi Xuất bản nào và vì bất kỳ lý do gì.

4.5 Không chứng thực

Hơn nữa, bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung đã xuất bản từ nhiều nguồn khác nhau và FlipBuilder không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, tính hữu ích hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đã xuất bản đó. Bạn hiểu thêm và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung đã xuất bản không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối và bạn đồng ý từ bỏ, và theo đây sẽ từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp xử lý hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với FlipBuilder về mặt tôn trọng đến đó. FlipBuilder không xác nhận bất kỳ Đệ trình của Người dùng hoặc bất kỳ ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên nào được thể hiện trong bất kỳ Nội dung gửi của Người dùng nào và FlipBuilder từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng gửi. Nếu được Người dùng hoặc chủ sở hữu nội dung thông báo về Nội dung do người dùng gửi mà bị cáo buộc là không tuân thủ các Điều khoản này, FlipBuilder có thể điều tra cáo buộc đó và xác định theo quyết định riêng của mình xem có xóa Nội dung do người dùng gửi hay không, mà nó có quyền theo những điều khoản này Điều kiện. Để rõ ràng, FlipBuilder không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trên Dịch vụ.

4.6 Đối tác giới thiệu

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cho phép bạn cho phép một số bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như các nhà in đã ký hợp đồng với FlipBuilder (mỗi bên, một “Đối tác giới thiệu”) thay mặt bạn tải lên Nội dung do người dùng gửi. Nếu Đối tác giới thiệu giới thiệu bạn đến FlipBuilder và bạn muốn cho phép Đối tác giới thiệu đó tải lên Nội dung do người dùng của bạn gửi, ngoài việc đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ được yêu cầu chọn tham gia và đồng ý với các điều khoản bổ sung (thông qua một đăng nhập riêng ) để cho phép FlipBuilder cung cấp cho Đối tác giới thiệu đó một số thông tin nhất định có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với khóa tải lên API, ID khách hàng của bạn và các thông tin có liên quan khác. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản này, bạn hiểu và đồng ý rằng FlipBuilder sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung gửi của Người dùng nào do Đối tác giới thiệu cung cấp. Bạn phải cung cấp cho FlipBuilder thông báo bằng văn bản trước ít nhất ba mươi (30) ngày nếu bạn muốn xóa Đối tác giới thiệu khỏi tài khoản của mình.

4.7 Nội dung bị cấm

 • Người dùng, bao gồm cả Người dùng dịch vụ trả phí, người tải lên, đăng hoặc truyền tải nội dung bị cấm, dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý không tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào sau đây:
  Nội dung Người lớn - Bạn bị cấm lưu trữ hoặc đăng nội dung người lớn, hoặc các liên kết đến nội dung người lớn, thông qua Dịch vụ. Tất cả tài liệu có tính chất khiêu dâm đều được coi là nội dung người lớn. Phòng trưng bày hình ảnh trực tuyến có mục đích chính là trưng bày công khai các tác phẩm mỹ thuật hoặc phương tiện nghệ thuật không được coi là nội dung người lớn.
 • Nội dung xúc phạm - Không khoan dung, phỉ báng, rình rập, lạm dụng, quấy rối, mời đánh nhau, đe dọa hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào thuộc bất kỳ bản chất nào mà chúng tôi quyết định, theo quyết định riêng của mình, là không phù hợp, sẽ dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ mà không cần thông báo trước.
 • CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Bạn bị cấm lưu trữ hoặc đăng nội dung hoặc liên kết đến nội dung vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba (ví dụ: vi phạm nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bản quyền).
 • Nội dung Bạo lực - Bạn bị cấm tải lên, đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào tạo thành mối đe dọa bạo lực trực tiếp đối với bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào;
 • Nội dung thù hận - Bạn bị cấm tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào kích động lòng thù hận đối với các nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác và khuynh hướng tình dục / bản dạng giới;
 • Nội dung Spam - Bạn bị cấm tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào bị Google đánh dấu là “Spam do người dùng tạo”.
 • Nội dung gây hiểu lầm & không có thiện chí - Bạn bị cấm tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào thực hiện bất kỳ hành vi gây hiểu lầm và không có thiện chí nào mà chúng tôi quyết định, theo quyết định riêng của chúng tôi, là không đúng.
 • Thông tin Nhận dạng Cá nhân Trái phép. Bạn bị cấm tải lên bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trái phép nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hình ảnh cá nhân, danh bạ, địa chỉ, email, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội trái phép.

5. Hành vi bị cấm

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc hành vi bị cấm sau đây:

 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phổ biến hoặc nhận nội dung nguyên bản hoặc được cấp phép thích hợp và để truy cập Dịch vụ vì các dịch vụ đó được cung cấp bởi FlipBuilder;
 • xóa bản quyền hoặc các đánh dấu quyền sở hữu khác trên Dịch vụ hoặc các Đệ trình của Người dùng khác của Người dùng;
 • đưa ra các đề nghị, quảng cáo, đề xuất không được yêu cầu hoặc gửi thư rác hoặc thư rác cho những Người dùng Dịch vụ khác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quảng cáo không được yêu cầu, tài liệu khuyến mại hoặc tài liệu xúi giục khác, gửi thư hàng loạt quảng cáo thương mại, thư chuỗi, thông báo cung cấp thông tin, yêu cầu từ thiện và kiến nghị xin chữ ký;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • bôi nhọ, quấy rối, lạm dụng, đe dọa hoặc lừa dối Người dùng Dịch vụ hoặc đăng, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trái pháp luật hoặc không phù hợp, hoặc thu thập hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về Người dùng hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ, hoặc sử dụng nội dung trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào, được hiểu rằng nội dung có sẵn trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại;
 • thuê, cho thuê, cho mượn, bán, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển giao các giấy phép được cấp trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ Tài liệu nào (như được định nghĩa bên dưới);
 • mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố sai sự liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc truy cập tài khoản Dịch vụ của người khác mà không được phép, giả mạo chữ ký số của người khác, xuyên tạc nguồn, danh tính hoặc nội dung thông tin được truyền qua Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận tương tự nào khác;
 • tấn công, xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc Nội dung do người dùng gửi, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập được thông qua Dịch vụ hoặc các tính năng thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung do người dùng gửi, hoặc cố ý can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào của người dùng đối với chúng, bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm tải lên hoặc phổ biến vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại khác;
 • đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng bất chấp giới hạn này;
 • sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được các Điều khoản này hoặc luật hiện hành cho phép rõ ràng bất chấp giới hạn này; hoặc
 • xóa, che khuất, chặn, ẩn hoặc nói cách khác là thay đổi việc hiển thị bất kỳ quảng cáo nào (hoặc bất kỳ phần hoặc khía cạnh nào của chúng), các yếu tố thương hiệu FlipBuilder, bao gồm logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các Tài liệu khác được FlipBuilder hiển thị liên quan đến Dịch vụ theo bất kỳ cách nào , bất kể bạn sử dụng chức năng nhúng của Dịch vụ như thế nào để hiển thị nội dung được ủy quyền trên các trang web của bạn hoặc các trang web của bên thứ ba khác.
 • làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
 • thu thập hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, mà không có sự đồng ý của họ;
 • tạo danh tính giả hoặc địa chỉ e-mail giả mạo hoặc tiêu đề, hoặc cố gắng đánh lừa người khác về danh tính của người gửi hoặc nguồn gốc của thư;
 • vi phạm bất kỳ luật nào của Hoa Kỳ liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật hoặc phần mềm được xuất khẩu từ Hoa Kỳ thông qua Dịch vụ;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của Người dùng khác.

6. Quyền riêng tư; Đồng ý với giao tiếp điện tử

6.1 Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách Bảo mật của FlipBuilder theo đây được kết hợp với các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật để biết thông tin liên quan đến việc FlipBuilder thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật, vui lòng không đăng ký với Trang web của chúng tôi hoặc truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi

6.2 Bản tin

Khi đăng ký tài khoản Dịch vụ FlipBuilder, bạn sẽ tự động chọn nhận email từ chúng tôi, có thể bao gồm các bản tin cập nhật phần mềm, thông báo và email quảng cáo về phần mềm của chúng tôi và các ưu đãi khuyến mãi khác từ các bên thứ ba. Bạn có thể chọn không nhận email bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email hoặc bằng cách thay đổi cài đặt “Thông báo” từ menu “Cài đặt” trong tài khoản Dịch vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc nào khác mà chúng tôi gửi cho bạn theo phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm cả việc thông báo đó phải bằng văn bản.

6.3 Nhóm thảo luận

Dịch vụ có thể mời bạn trò chuyện hoặc tham gia vào các diễn đàn, bảng tin hoặc blog trực tuyến và các chức năng khác. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền phát Nội dung do Người dùng đóng góp cho Công ty và / hoặc đến hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, bài viết, ảnh , đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nhận dạng cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”). Bất kỳ tài liệu nào bạn chuyển đến Công ty hoặc thông qua Dịch vụ sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Tất cả các nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng, bài đăng trên diễn đàn và các bài gửi khác (“Ý tưởng”) được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho Công ty liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ cuộc trò chuyện, blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến nào, văn bản, email hoặc thông tin liên lạc khác với Công ty (“Email của người dùng”) sẽ là tài sản độc quyền của Công ty. Bạn đồng ý rằng trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm, Công ty có thể sử dụng, bán, khai thác và tiết lộ Ý tưởng và / hoặc Email của Người dùng theo bất kỳ cách nào, không hạn chế và không phải bồi thường cho bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Nội dung của Người dùng theo một số cách khác nhau, bao gồm hiển thị nó trên Internet, định dạng lại nó, kết hợp nó vào các tác phẩm khác, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nó, quảng bá nó, phân phối nó và cho phép những người khác làm như vậy liên quan đến các trang web và nền tảng truyền thông của riêng họ.

Chúng tôi không kiểm soát thông tin liên lạc, thông tin hoặc tệp được gửi đến các nhóm thảo luận trên FlipBuilder và trên các nền tảng khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát Trang web hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Trang web. Chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét một số khu vực trên Trang web nơi bạn truyền hoặc đăng tài liệu khi cần thiết để bảo trì và duy trì. Bằng cách truyền bất kỳ thông tin liên lạc công khai nào đến Trang web của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không hạn chế, miễn phí bản quyền (với quyền cấp phép lại) để sử dụng, tái sử dụng, tái sản xuất, phân phối, dịch, xuất bản , hiển thị công khai, trình diễn công khai, sửa đổi, điều chỉnh, sửa đổi, chỉnh sửa, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, kết hợp vào một hoặc nhiều bộ sưu tập và tái sản xuất và phân phối các bộ sưu tập đó, và nếu không thì khai thác các thông tin liên lạc đó, trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã biết hoặc được phát triển sau này. Bạn đảm bảo rằng bạn có quyền cấp các quyền này cho chúng tôi. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào được thực hiện tới hoặc bằng phương tiện của bất kỳ diễn đàn nào trên Trang web đều là công khai. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không mong đợi sự riêng tư trong bất kỳ thông tin liên lạc công khai nào và không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, ngụ ý theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác được tạo ra giữa bạn và chúng tôi bằng hành động truyền thông tin công khai tới FlipBuilder. Hơn nữa, Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, đầy đủ, chất lượng, tính hợp pháp, tính hữu ích, an toàn và quyền SHTT của bất kỳ bài đăng, bình luận, xếp hạng hoặc khen ngợi nào của một người dùng về người dùng hoặc nhóm người dùng khác, và không có trách nhiệm cung cấp cho những người dùng khác một cơ hội tương đương để phản hồi.

CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, DƯỚI ĐÂY HOẶC KHÔNG PHÁT HIỆN THEO LUẬT BẢN QUYỀN, LIBEL, QUYỀN RIÊNG TƯ, KHẢ NĂNG, HOẶC KHÁC. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI CÓ CHÍNH SÁCH HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐIỀU TRA CÁC HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP HOẶC CẢI TIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ NÀY VÀ RẰNG CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN TRONG TẤT CẢ CÁC LẦN CHỈNH SỬA, LƯU Ý KHI ĐĂNG, HOẶC XÓA BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO Ở một phần, RẰNG TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, LÀ MỤC TIÊU HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

7. Tuyên bố từ chối bảo đảm

FlipBuilder từ chối tất cả các bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, do bạn thu được từ FlipBuilder hoặc thông qua Dịch vụ FlipBuilder sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ ràng ở đây. Bạn xác nhận rõ ràng rằng tuyên bố từ chối trách nhiệm này bao gồm các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý, người cấp phép và nhà thầu phụ của FlipBuilder. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Dịch vụ do bạn tự chịu rủi ro.

Dịch vụ và mọi dữ liệu, thông tin, nội dung người dùng gửi, các trang web được liên kết, sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng được cung cấp cùng với hoặc thông qua Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”, “có tất cả các lỗi” và mà không có bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. FlipBuilder, người cấp phép, chi nhánh và đối tác của nó không đảm bảo rằng dữ liệu, nội dung người dùng gửi, hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng nào khác được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, vi rút hoặc có hại khác và không đảm bảo rằng bất kỳ điều nào ở trên sẽ được sửa chữa. FlipBuilder, người cấp phép, chi nhánh và đối tác của nó không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy hoặc cách khác.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng, truy cập, tải xuống hoặc lấy thông tin, tài liệu hoặc dữ liệu thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của mình (bao gồm cả hệ thống máy tính) hoặc mất dữ liệu do tải xuống hoặc sử dụng tài liệu hoặc dữ liệu đó.

Các ví dụ về sách lật có thương hiệu được giới thiệu trên trang chủ, các trang nghiên cứu điển hình hoặc các địa điểm khác của trang web này được tạo bởi phần mềm FlipBuilder và những ví dụ này không đại diện cho ý kiến của các thương hiệu này. Tất cả các nhãn hiệu, tên thương hiệu, hoặc biểu tượng được đề cập hoặc sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

8. Sửa đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ luôn được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu bản sửa đổi, theo quyết định riêng của chúng tôi, là tài liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: qua email tới địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn). Các thay đổi khác có thể được đăng lên trang điều khoản của chúng tôi, vì vậy vui lòng kiểm tra các trang đó thường xuyên. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các bản sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

9. Chính sách hoàn lại tiền

Đối với đơn đặt hàng giấy phép phần mềm, chúng tôi đưa ra chính sách hoàn lại tiền trong 30 hoặc 60 ngày dựa trên các nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử khác nhau, những nhà cung cấp này đại diện cho chúng tôi để thu tiền và hoàn thành đơn đặt hàng.

Đối với dịch vụ Lưu trữ, chúng tôi luôn cung cấp bản dùng thử miễn phí Dịch vụ lưu trữ có thể được sử dụng để kiểm tra chức năng và đánh giá giá trị sản phẩm của chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi thường không hoàn lại tiền cho các dịch vụ lưu trữ. Bất kỳ khoản phí nào được tính cho tài khoản Lưu trữ của bạn đều không được hoàn lại ngoại trừ được nêu rõ trong Điều khoản này. Nếu bạn hoặc chúng tôi hủy đăng ký của mình, bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí đăng ký nào đã được tính cho thời gian đăng ký đã bắt đầu. Bạn đồng ý gửi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ khoản phí nào vào tài khoản của bạn bằng văn bản cho chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bị tính phí, nếu không tranh chấp đó sẽ được miễn và khoản phí sẽ là cuối cùng và không bị thách thức. Việc hoàn lại tiền (nếu có) được thực hiện theo tranh chấp, do Công ty quyết định.

10. DMCA

Bạn không được đăng, sửa đổi, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác thuộc về người khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đó. Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tuân theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cần thông báo tài khoản của những người bị chúng tôi xác định là tái vi phạm.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền và bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng tuân theo chính sách DMCA của chúng tôi.

11. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, các cán bộ, công ty con, công ty liên kết, người kế thừa, nhiệm vụ, giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp và nhân viên, không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án do bất kỳ bên thứ ba do hoặc phát sinh từ các tài liệu bạn gửi, đăng hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn vi phạm Điều khoản, bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào trong các Điều khoản này hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức khác.

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác hoặc nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại, bạn và tổ chức đó sẽ vô hại và bồi thường cho Công ty khỏi bất kỳ vụ kiện, khiếu nại hoặc hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các Điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ các khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại do sơ suất), tổn thất, thiệt hại, vụ kiện, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

12. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc ví dụ (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do bất kỳ khía cạnh nào của việc bạn sử dụng các trang web hoặc Dịch vụ, cho dù thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc dịch vụ, từ việc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ, hoặc sự gián đoạn, tạm ngừng, sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc dịch vụ. Giới hạn đó cũng sẽ áp dụng đối với các thiệt hại phát sinh do các dịch vụ hoặc sản phẩm khác nhận được thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết nào trên trang web, cũng như bởi lý do của bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào nhận được thông qua hoặc được quảng cáo liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ liên kết nào trên các trang web. Những giới hạn này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Ở một số khu vực pháp lý, các giới hạn trách nhiệm pháp lý không được phép và một số giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

13. Điều khoản đặc biệt liên quan đến Apple

Nếu bạn tải xuống Phần mềm từ App Store của Apple, Inc., bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) nếu bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng quyền sở hữu hoặc sử dụng Phần mềm của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, giải quyết hoặc hủy bỏ bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy; (b) Apple không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Phần mềm, bao gồm: (i) các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bảo trì và hỗ trợ; (iii) bất kỳ khiếu nại nào rằng Phần mềm không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iv) bất kỳ khiếu nại nào phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự; và (c) Apple và các công ty con của Apple là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này và khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, Apple và các công ty con của Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này chống lại bạn.

14. Quyền sở hữu trí tuệ 

14.1 Quyền của bạn

Bạn có toàn quyền sở hữu đối với nội dung của mình (“Nội dung người dùng”). Với “Nội dung người dùng”, chúng tôi hiểu cả nội dung bạn tải lên trên FlipBuilder (“Nội dung do người dùng gửi”) và nội dung bạn đã tạo / xuất bản trên FlipBuilder (“Nghệ thuật do người dùng tạo”). FlipBuilder KHÔNG yêu cầu BẤT KỲ quyền sở hữu nào đối với văn bản, tệp, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm có quyền tác giả hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (“Nội dung người dùng”) mà bạn đăng trên Nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cần bạn cấp cho chúng tôi một số quyền nhất định đối với “Nội dung người dùng”, để chúng tôi có thể kết hợp “Nội dung người dùng” đó vào Dịch vụ của mình. Nếu không có các quyền đó, chúng tôi có thể vi phạm bản quyền và các luật khác bằng cách lưu trữ, đăng tải, sao lưu và cho phép tải xuống Nội dung Người dùng trên hoặc thông qua FlipBuilder. Bằng cách hiển thị hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào trên hoặc thông qua các Dịch vụ, bạn cấp cho FlipBuilder một giấy phép không độc quyền, được trả tiền đầy đủ và miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới, có giới hạn để sử dụng, sửa đổi, xóa khỏi, thêm vào, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tái sản xuất và dịch nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc phân phối một phần hoặc toàn bộ Trang web ở bất kỳ định dạng phương tiện nào thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào, ngoại trừ nội dung không được chia sẻ công khai (“riêng tư”) sẽ không được phân phối bên ngoài Dịch vụ.

14.2 Bản quyền

Các tài liệu được tìm thấy trên Trang web được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và các luật bản quyền khác, ngoại trừ các tác phẩm của Chính phủ Hoa Kỳ theo 1 USC Mục 105. Việc lựa chọn, sắp xếp và trình bày tất cả các tài liệu (bao gồm cả thông tin trong miền công cộng), và thiết kế tổng thể của trang web là bản quyền. Quyền được cấp để xem và in tài liệu từ Trang web cho mục đích phi thương mại để xem, đọc và giữ lại để tham khảo. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phân phối, truyền lại hoặc sửa đổi thông tin hoặc tài liệu trên trang này, dù ở dạng điện tử hay bản in, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty TNHH Phần mềm FlipBuilder.

14.3 Quyền của FlipBuilder

Tất cả các tài liệu có trên Dịch vụ đều thuộc bản quyền của Wonder Idea Technology Ltd. và được bảo vệ ở mức tối đa được luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế cho phép. Không ai được phép sử dụng, sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của FlipBuilder bao gồm cả đồ họa liên quan.

FlipBuilder.com là nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ xác định FlipBuilder và các dịch vụ do nó cung cấp. Những nhãn hiệu đó không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Wonder Idea Technology Ltd.

Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách sử dụng Dịch vụ, tải tài liệu từ hoặc tải tài liệu lên Dịch vụ hoặc bằng cách mua bất kỳ hàng hóa ảo hoặc tiền ảo nào. Hơn nữa, bạn đồng ý không sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc khai thác tài liệu từ Dịch vụ, trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

15. Chấm dứt; Vi phạm

Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng FlipBuilder, theo quyết định riêng của mình và không bị phạt, có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng bất kỳ tài khoản nào được lưu trữ bởi, hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời xóa và loại bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản của bạn , Hồ sơ người dùng và bất kỳ Nội dung gửi của Người dùng nào, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng mọi việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có hoặc một phần của chúng có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản này và bạn đồng ý rằng FlipBuilder sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy, bao gồm cả việc mất Nội dung do Người dùng gửi. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào bị nghi ngờ có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Các biện pháp khắc phục này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà FlipBuilder có thể có theo luật hoặc theo vốn chủ sở hữu. Khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn đồng ý ngừng ngay lập tức sử dụng Dịch vụ, mọi tài liệu kèm theo và tất cả các tài liệu liên quan khác. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với bất kỳ sự không hài lòng nào đối với: (i) Dịch vụ; (ii) bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này; (iii) bất kỳ chính sách hoặc thông lệ nào của FlipBuilder trong việc vận hành Dịch vụ; hoặc (iv) bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được truyền qua các Dịch vụ, là để chấm dứt các Điều khoản này và tài khoản của bạn.

Bạn có thể hủy Dịch vụ phải trả phí bất kỳ lúc nào bằng cách điều hướng đến cài đặt tài khoản của mình trong Dịch vụ và chọn tùy chọn để hủy Dịch vụ phải trả phí đó. Phí chưa sử dụng không được hoàn lại và FlipBuilder có quyền tính phí đăng ký cho bạn đến hết thời hạn đăng ký mà bạn đã chọn. Nếu chúng tôi tính phí cho bạn cho toàn bộ thời hạn đăng ký, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Dịch vụ trả phí đã bị hủy cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký và các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ trả phí đó.

Bạn có thể chấm dứt tài khoản Dịch vụ của mình và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách điều hướng đến cài đặt tài khoản của bạn trong Dịch vụ và chọn tùy chọn để chấm dứt tài khoản của bạn. Nếu FlipBuilder chấm dứt tài khoản của bạn do bạn vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có quyền tính phí cho bạn đến hết thời hạn đăng ký cho bất kỳ Dịch vụ trả phí nào bạn đã mua trước khi chấm dứt. Nếu chúng tôi chấm dứt việc bạn sử dụng bất kỳ phần nào hoặc tất cả các Dịch vụ trước khi kết thúc giai đoạn đăng ký của bạn (ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó là do bạn vi phạm các Điều khoản này, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể chấm dứt mà không có trách nhiệm pháp lý như được mô tả trong đoạn trên ), biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là khoản hoàn trả theo tỷ lệ của giá mua được thanh toán cho bất kỳ Dịch vụ trả phí nào bị chấm dứt.

16. Khác

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nội dung của các tệp và thư mục của bạn. Ví dụ: bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có các quyền hoặc sự cho phép cần thiết để tuân thủ các Điều khoản này.

Chúng tôi có thể chọn xem xét nội dung công khai để tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, nhưng bạn thừa nhận rằng Công ty không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thích hợp hoặc hợp pháp của các tệp, bài đăng của người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể truy cập bằng Dịch vụ.

Các tệp và nội dung khác trong Dịch vụ có thể được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Vui lòng không sao chép, tải lên hoặc tải xuống các tệp trừ khi bạn có quyền làm như vậy. Bạn, không phải FlipBuilder, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những gì bạn sao chép, tải lên, tải xuống hoặc sử dụng trong khi sử dụng Dịch vụ. Bạn không được tải phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào lên Dịch vụ.

Bạn, chứ không phải FlipBuilder, chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ tất cả nội dung của bạn. FlipBuilder sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với nội dung của bạn, hoặc đối với bất kỳ chi phí hoặc chi phí nào liên quan đến việc sao lưu hoặc khôi phục bất kỳ nội dung nào của bạn.

16.1 Nội dung được lập chỉ mục bởi Công cụ tìm kiếm

Tất cả nội dung sách bạn tải lên sẽ được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục theo mặc định. Nếu nội dung của bạn có thể xóa hoặc bị xóa, các công cụ tìm kiếm vẫn có thể đưa nội dung đó vào dưới dạng kết quả tìm kiếm. Bạn đồng ý rằng Công ty không thể kiểm soát cách các công cụ tìm kiếm hiển thị kết quả tìm kiếm của riêng mình.

16.2 Bản quyền

Tất cả nội dung được cung cấp trong hoặc thông qua Dịch vụ này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế, luật bằng sáng chế, quy định và luật về nhãn hiệu cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác nhau cũng như các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế. Không một tài sản trí tuệ nào có trong hoặc thông qua Trang web này có thể được sao chép, xuất bản, thiết kế ngược, dịch ngược, trao đổi, mua bán hoặc phát sóng theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung.

17. Bán hàng kỹ thuật số

17.1 ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

Công ty cho phép các nhà xuất bản bán các ấn phẩm thông qua nền tảng của chúng tôi thông qua dịch vụ Bán hàng Kỹ thuật số.

Các nhà xuất bản sử dụng Nền tảng của chúng tôi để bán nội dung của họ đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các chính sách có trong các điều khoản dịch vụ này. Nếu Nhà xuất bản là một tổ chức, cá nhân chấp nhận các điều khoản dịch vụ này cho tổ chức đại diện và đảm bảo rằng họ có quyền tham gia thỏa thuận này với tư cách là đại diện được ủy quyền của Nhà xuất bản và do đó họ ràng buộc nhà xuất bản với các điều khoản của thỏa thuận này.

Chương trình Bán hàng Kỹ thuật số có thể thay đổi theo thời gian và các điều khoản dịch vụ sẽ thay đổi tương ứng. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách xuất bản các điều khoản mới kèm theo ngày sửa đổi hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email sau đó đã đăng ký tài khoản nhà xuất bản của bạn.

Bạn phải có tài khoản FlipBuilder đang hoạt động, đã được xác nhận để bắt đầu bán hàng thông qua dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 13 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của mình và có khả năng hình thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chương trình bán hàng kỹ thuật số như tên, email của bạn là chính xác. Bạn cũng phải cập nhật những chi tiết này miễn là bạn sử dụng dịch vụ bán hàng kỹ thuật số. Bạn không được phép mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc sử dụng tên người dùng mà bạn không được phép sử dụng.

17.1.1 Yêu cầu về nội dung

Bạn chịu trách nhiệm cung cấp, bằng chi phí của riêng bạn, mỗi ấn phẩm mà bạn muốn bán thông qua dịch vụ của chúng tôi. Nội dung các ấn phẩm của bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách được liệt kê trong thỏa thuận điều khoản dịch vụ này, bao gồm những chính sách được liệt kê trong phần Gửi của người dùng, Bảo mật trang web và hành vi. Bằng cách xuất bản nội dung trên Nền tảng của chúng tôi, bạn khẳng định, đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, giấy phép hoặc quyền để xuất bản và bán thông qua Nền tảng. Chúng tôi có quyền quyết định nội dung nào chúng tôi chấp nhận cho chương trình bán hàng kỹ thuật số theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn phải đồng ý cung cấp ít nhất 2 trang (bìa trước và bìa sau) dưới dạng bản xem trước miễn phí, có sẵn trên Nền tảng cho bất kỳ khách truy cập trang web nào.

17.1.2 Rút tiền

Bạn có thể rút các ấn phẩm của mình khỏi chương trình bán hàng bằng cách xóa chúng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn hàng nào đã được hoàn thành thông qua dịch vụ của chúng tôi. Do đó, việc rút ấn phẩm của bạn khỏi chương trình bán sẽ không dẫn đến việc xóa các ấn bản đã bán khỏi tài khoản của khách hàng. Việc rút tiền sẽ chỉ áp dụng một cách tương lai.

17.1.3 Chỉnh sửa

Trong trường hợp có lỗi không cố ý hoặc các vấn đề về định dạng, bạn có thể chỉnh sửa và tải lên lại các ấn phẩm kỹ thuật số để bán. Mọi thay đổi mà bạn thực hiện sẽ được áp dụng ngay lập tức và không cần thông báo cho tất cả các ấn phẩm đã được mua trước ngày chỉnh sửa. Nếu bạn không muốn người mua nhận được bản cập nhật, bạn có thể tải lên bản cập nhật dưới dạng một tệp riêng để bán.

17.1.4 Bảo vệ người bán / DRM

Chúng tôi bảo vệ tất cả các ấn phẩm kỹ thuật số được bán thông qua Nền tảng của chúng tôi không bị những người không trả tiền cho chúng chuyển qua, sao chép, nhân bản hoặc xem. Mọi người mua phải đăng ký tài khoản Dịch vụ trước khi họ có thể mua một vấn đề và họ chỉ có thể mua quyền xem.

17.1.5 Giá bán

Bạn có toàn quyền quyết định đặt giá cho khách hàng bán lẻ mà tại đó các ấn phẩm kỹ thuật số của bạn được bán thông qua chương trình Bán hàng Kỹ thuật số của FlipBuilder. Bạn có quyền thay đổi giá xuất bản phẩm của mình bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm thanh toán cho khách hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc người mua của bạn về lỗi thanh toán hoặc không lập hóa đơn cho bất kỳ ấn phẩm nào được bán thông qua nền tảng của chúng tôi.

17.1.6 Phí và thuế

Bán hàng được thực hiện thông qua chương trình bán hàng kỹ thuật số của FlipBuilder sẽ phải chịu phí xử lý thanh toán do nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba áp dụng. Nếu khách hàng sống ở khu vực pháp lý mà thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng hoặc các loại thuế khác được yêu cầu áp dụng đối với giao dịch mua đó theo luật, bạn có trách nhiệm bổ sung số thuế thích hợp vào giá mà bạn đặt mua hàng đã trả tiền. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế khác, bao gồm cả thuế đánh vào thu nhập ròng của bạn.

17.1.7 Tiền tệ

Bạn phải đặt giá bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, người mua có thể thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác được chấp nhận bởi bộ xử lý thanh toán của chúng tôi Stripe. Giá chính xác mà người mua sẽ trả được tính theo tỷ giá hối đoái mà Stripe sử dụng tại thời điểm cụ thể đó.

17.1.8 Lập hóa đơn và thanh toán

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán và nhà cung cấp hóa đơn của bên thứ ba (“Bộ xử lý thanh toán”) để xử lý quy trình thanh toán. Vì mục đích này, bạn cũng sẽ được yêu cầu tạo tài khoản Bên xử lý thanh toán và kết nối tài khoản đó với tài khoản Bên xử lý thanh toán FlipBuilder, để gửi và nhận tiền. Bạn phải ủy quyền cho Công ty thay mặt bạn tính phí khách hàng đối với hàng hóa kỹ thuật số mà họ mua từ bạn. Thông tin thanh toán của khách hàng sẽ được lưu trữ trên tài khoản Stripe của bạn và trên tài khoản của chúng tôi. Tuy nhiên, sẽ không có thông tin thẻ bí mật nào được cung cấp cho FlipBuilder hoặc cho bạn.

Mỗi giao dịch mua diễn ra theo 2 bước:

(1) Người mua thực hiện mua hàng trên Nền tảng của chúng tôi thông qua tài khoản của chúng tôi trên bộ xử lý thanh toán

(2) Bên Xử lý Thanh toán xử lý đơn đặt hàng và gửi số tiền thích hợp vào tài khoản người bán Bên Xử lý Thanh toán của bạn, sau khi trừ đi phí riêng cho giao dịch.

17.1.9 Tiền hoàn lại

Bạn chịu trách nhiệm xử lý tất cả các khoản hoàn trả, trao đổi và các yêu cầu tương tự do khách hàng của bạn thực hiện. Bạn sẽ xác định cách giải quyết thích hợp cho từng yêu cầu. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào đối với các đơn đặt hàng được hoàn lại tiền.

17.1.10 Đăng ký tạp chí. 

Với tư cách là người bán tạp chí, bạn có trách nhiệm cung cấp kịp thời tất cả các ấn bản trả trước từ đăng ký trả trước, như được mô tả trong ưu đãi đăng ký của bạn.

17.2 THỎA THUẬN CỦA BÊN CHẾ BIẾN THANH TOÁN BÊN THỨ BA

Dịch vụ xử lý thanh toán cho người bán trên Nền tảng của chúng tôi do Stripe cung cấp và tuân theo Thỏa thuận tài khoản được kết nối với Stripe, bao gồm Điều khoản dịch vụ của Stripe (gọi chung là “Thỏa thuận dịch vụ của Stripe”). Bằng cách đồng ý với các điều khoản này hoặc tiếp tục hoạt động với tư cách là người bán trên FlipBuilder, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận dịch vụ của Stripe, vì Thỏa thuận này có thể được Stripe sửa đổi tùy từng thời điểm. Với điều kiện FlipBuilder cho phép dịch vụ xử lý thanh toán thông qua Stripe, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ về bạn và doanh nghiệp của bạn, đồng thời bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó và thông tin giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ xử lý thanh toán do Stripe cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Paypal và các Bộ xử lý thanh toán khác cho chương trình Bán hàng kỹ thuật số. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận dịch vụ của Bên xử lý thanh toán. Bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin đó và thông tin giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ xử lý thanh toán do các Bên xử lý thanh toán này cung cấp.

17.3 ĐIỀU KHOẢN KHÁCH HÀNG

Nếu bạn là khách hàng của chương trình Bán hàng Kỹ thuật số (tức là độc giả mua quyền truy cập vào ấn phẩm của nhà xuất bản bên thứ ba qua FlipBuilder), bạn đồng ý

(a) tuân thủ các điều khoản của nhà xuất bản liên quan đến việc tiếp cận và sử dụng ấn phẩm đó;

(b) không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại FlipBuilder hoặc giữ FlipBuilder chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc bạn truy cập và sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập và sử dụng ấn phẩm đó.

Bạn có trách nhiệm giải quyết tất cả các khiếu nại, yêu cầu hoàn lại tiền và các yêu cầu tương tự khác đối với người bán của bạn. Các khiếu nại duy nhất mà chúng tôi sẽ xem xét là các giao dịch gian lận tiềm ẩn hoặc vi phạm bản quyền. Tất cả những điều khác phải được giải quyết giữa bạn và người bán. Chúng tôi sẽ không giải quyết các vấn đề mà bạn (người mua) chỉ thất vọng với giao dịch mua của bạn.