Podmínky služby

Vítejte na FlipBuilder.com („FlipBuilder“, „platforma“ nebo „stránka“, „webová stránka“), dceřiné stránce společnosti Wonder Idea Technology Limited (dále jen „Wonder Idea“, „my“, „nás“ nebo „Společnost“ ).

Tyto podmínky služby (dále jen „Podmínky“, „Smlouva“) upravují váš přístup k aplikaci a službám FlipBuilder („Služby“ nebo „Služba“), proto si je před použitím Služeb pečlivě přečtěte.

Podle této smlouvy (i) „Služby“ znamenají jakoukoli internetovou nebo jinou službu nabízenou Společností, včetně, ale nikoli výhradně, služeb uvedených v této Smlouvě, ať už prostřednictvím webových stránek vlastněných nebo řízených Společností, prostřednictvím systém sociálních sítí, počítačový software, mobilní aplikace, na vašem mobilním telefonu nebo jinak; (ii) „Publikovaný obsah“ znamená digitální aktiva nahraná a publikovaná prostřednictvím Služeb; (iii) „Prostředky před zveřejněním“ znamenají nezpracovaný redakční obsah (např. text, obrázky, informace o rozložení) nahraný na naši platformu; (iii) „Příspěvky uživatele“ znamenají publikovaný obsah a aktiva před zveřejněním, společně, a také znamenají každou jednotlivou položku obsahu nebo jiné materiály (včetně, nikoli však výhradně, obrázků, odkazů, dokumentů, textu, písemností, fotografií, grafiky, videa, blahopřání, „vzhledy“, „náčrty“ nebo soubory) nahrané uživatelem prostřednictvím služby nebo jinak integrované do služby uživatelem; (iv) „Umění vytvořené uživatelem“ znamená jakékoli duševní vlastnictví vytvořené uživatelem jako součást jeho používání Služeb.

Používáním Služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud služby používáte jménem organizace, souhlasíte s těmito podmínkami pro tuto organizaci a slibujete, že máte oprávnění zavázat tuto organizaci těmito podmínkami. V takovém případě budou „vy“ a „vaše“ odkazovat na danou organizaci.

Vstupem na naše webové stránky a jejich používáním souhlasíte s Podmínkami, které podléhají Hlavní podmínky služby (dále jen „Hlavní podmínky“) které jsou zahrnuty formou odkazu, a dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna tato ustanovení a podmínky.

Tyto podmínky se vztahují na vaše používání našich webových stránek a také dalších stránek, informací, softwaru, služeb, produktů a obsahu, které mohou být provozovány, hostovány nebo spravovány společností FlipBuilder nebo jejími přidruženými společnostmi. Některé z těchto produktů a služeb mohou vyžadovat použití účtu (dále jen „účet“) a tyto podmínky obsahují podmínky, které se vztahují na používání takových produktů a služeb. Používáním našich Služeb nebo dokončením procesu registrace za účelem získání a používání Účtu souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou po dobu, kdy budete nadále členem. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, neregistrujte se prosím na našich webových stránkách ani jinak nevstupujte na naše webové stránky a nepoužívejte je.

Službu můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami. Službu můžete používat pouze v případě, že máte pravomoc uzavřít smlouvu s FlipBuilder a žádné platné zákony vám to nebrání. Služby se mohou v průběhu času dále měnit, jak zdokonalujeme a přidáváme další funkce.

Pokud porušíte kteroukoli z podmínek uvedených v těchto podmínkách služeb, vaše oprávnění k používání našich služeb automaticky skončí.

1. Používání Služby

1.1 Používání stránek – Co FlipBuilder poskytuje

Společnost vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou omezenou licenci k používání služby a zobrazování výsledků takové služby („Proprietární formát“). Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat ani distribuovat obsah služby, pokud to není výslovně povoleno v těchto podmínkách. Souhlasíte také s tím, že nemáte právo na přístup, zobrazení nebo změnu jakéhokoli zdrojového kódu nebo objektového kódu společnosti.

Společnost vám uděluje omezenou odvolatelnou licenci k zveřejnění kopie Proprietárního formátu na vaší vlastní osobní webové stránce nebo na webové stránce třetí strany, která je v souladu se všemi platnými zákony a těmito smluvními podmínkami.

A konečně, Společnost si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb nebo jakýmkoli způsobem a kdykoli změnit obsah Služeb, s upozorněním nebo bez něj, bez odpovědnosti.

1.2 Používání stránek – vaše povinnosti

Prohlašujete a souhlasíte s tím, že:

 • Tuto smlouvu můžete uzavřít. Máte právo, oprávnění a kapacitu uzavřít smlouvu představovanou těmito Podmínkami a řídit se všemi podmínkami těchto Podmínek;
 • Služba vyžaduje, aby všechny osoby byly starší 13 let, než si vytvoří účet. Pokud jste ve věku od 13 let do zletilosti v místě vašeho bydliště, váš zákonný zástupce si musí podmínky služby přečíst a souhlasit s nimi. Vytvoření účtu pomocí nepravdivých informací je porušením našich podmínek.
 • Budete vázáni jakýmikoli dodatečnými pravidly nebo zásadami zveřejněnými v rámci nebo s ohledem na jakoukoli aplikaci („aplikaci“), fórum, soutěž nebo hru poskytovanou ve Službách;
 • Pokud není výslovně povoleno, nebudete kopírovat, redistribuovat, publikovat nebo jinak využívat materiál ze Služeb bez výslovného předchozího písemného souhlasu Společnosti;
 • Jakékoli umění vytvořené uživatelem je vaše původní dílo a váš příspěvek k umění vytvořenému uživatelem neporušuje práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví žádné třetí strany;
 • Jakékoli uživatelské příspěvky jsou vaším původním dílem a váš příspěvek k uživatelským příspěvkům neporušuje práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví žádné třetí strany;
 • Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny licenční poplatky, poplatky a jakékoli další částky s ohledem na váš příspěvek k umění vytvořenému uživatelem a uživatelským příspěvkům;
 • Máte právo zobrazit každou položku Umění vytvořeného uživatelem a Uživatelské příspěvky, které jste vydali prostřednictvím Služeb, včetně práva na zobrazení všech autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů a podobného duševního vlastnictví;
 • Nespoléháte na to, že společnost bude sledovat nebo upravovat Služby;
 • Služby mohou obsahovat obsah, který považujete za urážlivý, a vzdáváte se jakýchkoli námitek, které byste mohli mít ohledně prohlížení takového obsahu.
 • Dodržujete všechny příslušné místní, státní, národní a mezinárodní zákony a předpisy a nesete výhradní odpovědnost za všechny činy nebo opomenutí, ke kterým dojde pod vaším uživatelským jménem nebo heslem, včetně obsahu materiálů, které zveřejníte.

2. Účet 

2.1 Host

V souladu s těmito Podmínkami můžete web procházet bez vytvoření účtu. Budeme zaznamenávat základní analytické informace pro zlepšení našich služeb, více se můžete dozvědět v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

2.2 Vytvořit účet 

Abyste mohli využívat všechny funkce služby, musíte si zaregistrovat účet nebo se přihlásit ke službě pomocí platformy třetí strany, kterou podporujeme („integrovaná služba“). Vaše používání jakéhokoli účtu s integrovanou službou podléhá všem podmínkám a zásadám této integrované služby, včetně zásad ochrany osobních údajů. Když službu používáte k nahrávání, stahování nebo nákupu obsahu nebo jakýchkoli produktů, služeb nebo informací, můžete být požádáni o zadání hesla. Jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači nebo zařízení a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem. Souhlasíte s tím, že informace, které poskytnete při registraci a kdykoli jindy, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte také s tím, že zajistíte, aby tyto informace byly vždy přesné a aktuální. Pokud máte důvod se domnívat, že váš účet již není zabezpečen (např. v případě ztráty, krádeže nebo neoprávněného zpřístupnění či použití vašeho ID účtu, hesla nebo jakéhokoli čísla kreditní, debetní nebo dobíjecí karty, je-li to relevantní), pak nás musíte okamžitě informovat. Jste výhradně odpovědní za ztráty vzniklé FlipBuilder nebo jiným v důsledku jakéhokoli neoprávněného použití vašeho účtu služby.

Všechny účty FlipBuilder jsou nepřevoditelné a veškerá práva k nim zanikají smrtí majitele účtu. Informace o svém účtu můžete kdykoli změnit nebo opravit po přihlášení ke svému účtu FlipBuilder.

Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, pokud zapomenete své heslo a jinak nemůžete ověřit svůj účet na FlipBuilder, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že váš účet může být pro vás nepřístupný a že všechna data spojená s účtem nemusí být možné získat.

Službu můžete používat pouze pro soubory vytvořené službami FlipBuilder, jako jsou HTML, SWF, ZIP, EXE, APP, „soubory“, „mobilní“ složky nebo související soubory, které jste použili ve vámi vytvořených flip bookech, jako jsou obrázky, zvuky, videa atd.

Pokud Službu používáte k hostování jiných souborů, můžeme Službu kdykoli zastavit, pozastavit nebo upravit bez předchozího upozornění. Můžeme také odstranit jakýkoli obsah z naší služby podle našeho uvážení.

2.3 Pozastavení účtu

Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit nebo ukončit účet Služeb, s uvedením důvodu nebo bez něj, a s upozorněním nebo bez něj. Pokud bude zjištěna nevhodná aktivita, všechny účty daného zákazníka budou deaktivovány, dokud nebude vyšetřování dokončeno. Můžeme například pozastavit nebo ukončit vaše používání, pokud nedodržujete tyto Podmínky, nebo používat Služby jakýmkoli způsobem, který by nám způsobil právní odpovědnost nebo by narušil používání Služeb ostatními. Pokud pozastavíme nebo ukončíme vaše používání, pokusíme se vás o tom předem informovat a pomůžeme vám získat data, ačkoli mohou nastat určité případy (například opakované nebo hrubé porušení těchto podmínek, soudní příkaz nebo ohrožení jiných uživatelů) kde můžeme okamžitě pozastavit. Za dobu, kdy byly vaše knihy pozastaveny, vám nebude připsán kredit. I když bychom byli raději, kdybyste zůstali, můžete služby kdykoli přestat používat.

3. Platba a poplatky

3.1 Placené služby

S některými částmi služby mohou být spojeny poplatky (každá z nich je „placená služba“). Před použitím Placené služby budete mít možnost zkontrolovat a přijmout poplatky, které vám budou účtovány. Poplatky za jakoukoli část služby můžeme kdykoli změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny poplatky uvedeny v amerických dolarech. Jednou z takových placených služeb může být funkce digitálního prodeje, která je dále popsána v části Digitální prodej níže.

3.2 Bezplatná zkušební verze

Můžeme vám zpřístupnit bezplatnou zkušební verzi placené služby („bezplatná zkušební verze“). K registraci do bezplatné zkušební verze můžete být požádáni o zadání platební metody (definované níže). Příslušná placená služba bude automaticky zahájena a vaše platební metoda bude naúčtována v souladu s částí 3.3 na konci bezplatné zkušební verze, pokud se nepřihlásíte ke svému účtu a nezrušíte placenou službu před koncem bezplatné zkušební verze.

3.3 Platební údaje

Jste výhradně odpovědní za včasné zaplacení všech poplatků a příslušných daní spojených se službami platným způsobem platby. Volbou nákupu nebo jiného použití placené služby opravňujete společnost FlipBuilder nebo její zpracovatele plateb třetí strany k tomu, aby strhli platbu z kreditní karty nebo jiné platební metody, kterou jste určili („platební metoda“), kterou zastupujete a zaručujete, že jste oprávněni ji používat. , všechny příslušné poplatky za danou placenou službu, včetně všech příslušných daní. U nákupů jednorázových placených služeb (tj. nikoli předplatných) bude vaše platební metoda účtována za tuto placenou službu v den, kdy provedete nákup.

3.4 Předplatné

Pro nákupy předplatného placených služeb:
Vaše „Datum fakturace předplatného“ je datum, kdy si zakoupíte své první předplatné placené služby. Pokud si například zakoupíte své první předplatné placené služby 10. ledna: (1) vaše datum fakturace předplatného pro vaše první měsíční předplatné a všechna ostatní měsíční předplatné, které si zakoupíte, je 10. den každého měsíce, (2) vaše datum vyúčtování předplatného pro vaše první roční předplatné je 10. leden každého roku a (3) vaše datum fakturace předplatného pro všechny následující nákupy ročního předplatného bude nejbližší 10. měsíční kalendářní den po datu nákupu. K datu fakturace předplatného vám budou automaticky účtovány všechny příslušné poplatky za další měsíc nebo rok podle potřeby. U jakéhokoli předplatného placené služby, které si zakoupíte po stanovení data fakturace předplatného, nebude vaší platební metodě nejprve účtována poměrná částka poplatku za předplatné za počet dní mezi datem nákupu a příslušným datem fakturace předplatného. . Z vaší platební metody bude stále účtován plný poplatek za pravidelné předplatné za další měsíc nebo rok, podle toho, co je relevantní, ke každému datu fakturace předplatného.

Souhlasíte s tím, že naši externí zpracovatelé plateb budou mít povoleno účtovat z vaší kreditní karty měsíčně před poskytnutím Služby, pokud zvolíte režim měsíčních plateb. Služba může být přerušena na účtech, které dosáhly 10 dnů po splatnosti. Účty, které nejsou inkasovatelné našimi externími zpracovateli plateb, mohou být předány externí inkasní agentuře k vyzvednutí.

3.5 Ukončení předplatného

U jakéhokoli předplatného placené služby bude toto předplatné pokračovat, dokud své předplatné nezrušíte nebo dokud jej neukončíme. Své předplatné musíte zrušit před jeho obnovením, abyste se vyhnuli účtování poplatků za předplatné na další období (tj. měsíční nebo roční) na vaši platební metodu. Poplatek za pravidelné předplatné budeme účtovat na způsob platby, který nám poskytnete při registraci (nebo na jiný způsob platby, pokud změníte informace o svém účtu).

Upozornění: Ukončení předplatného může ovlivnit váš zážitek ze čtení obsahu, mimo jiné včetně odepřeného přístupu, smazání, reklamních inzerátů a dalších důsledků, které můžeme čas od času změnit, abychom udrželi naši službu zdravější a váš zájem o dobrá víra.

3.6 Třetí strany a výběr poplatků

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakoukoli kreditní kartu a související fakturační a platební údaje, které poskytnete společnosti FlipBuilder, může společnost FlipBuilder sdílet se společnostmi, které pracují jménem společnosti FlipBuilder, jako jsou zpracovatelé plateb nebo úvěrové agentury, a to výhradně za účelem kontroly kreditu, provádění platby. na FlipBuilder a obsluhu vašeho účtu. Podmínky vaší platby budou založeny na vámi zvolené platební metodě a mohou být určeny na základě dohod mezi vámi a finanční institucí poskytující takovou platební metodu. U určitých platebních metod vám vydavatel vaší platební metody může účtovat poplatek za zahraniční transakci nebo související poplatky. Podrobnosti získáte u své banky a vydavatele kreditních karet. Pokud váš způsob platby za kteroukoli placenou službu selže nebo je váš účet po splatnosti, (i) souhlasíte s tím, že na požádání zaplatíte všechny částky splatné na vašem účtu FlipBuilder, (ii) FlipBuilder může inkasovat dlužné poplatky pomocí jiných inkasních mechanismů (to zahrnuje účtování jiných platební metody uvedené u nás) a (iii) FlipBuilder si vyhrazuje právo buď pozastavit nebo ukončit váš přístup k jedné nebo více Službám FlipBuilder nebo k vašemu účtu u FlipBuilder. Při jakémkoli takovém ukončení budete i nadále povinni uhradit všechny dlužné poplatky a poplatky související s vaším účtem a vaším používáním služby FlipBuilder před ukončením.

3.7 Daně

Jste odpovědní za zaplacení všech vládních daní uvalených na vaše používání Služeb FlipBuilder, včetně daní z prodeje, použití nebo daně z přidané hodnoty. Na požádání neprodleně poskytnete společnosti FlipBuilder příslušná potvrzení nebo certifikáty týkající se takových převodů, jakmile to bude rozumně možné. V rozsahu, v jakém je společnost FlipBuilder povinna takové daně vybírat, bude Společnost účtovat vaši platební metodu nebo jinak přidat příslušnou částku na váš fakturační účet.

4. Uživatelské příspěvky

4.1 Majetek před zveřejněním

Nahráním aktiv před zveřejněním na naše stránky tímto udělujete společnosti FlipBuilder celosvětovou, nevýhradní, převoditelnou, převoditelnou, plně splacenou, bezplatnou licenci k hostování, ukládání, převodu, zobrazování, provádění, reprodukování a distribuovat svá aktiva před zveřejněním ve službě FlipBuilder výhradně proto, aby vám a dalším vámi určeným uživatelům umožnila pracovat s těmito aktivy před zveřejněním vámi zvoleným způsobem. Ke spolupráci na aktivech před zveřejněním můžete pozvat uživatele, kteří nejsou uživateli, ale pro přístup k aktivům před zveřejněním ve službě bude muset každý jednotlivec přijmout tyto podmínky.

4.2 Publikovaný obsah

Nahráním publikovaného obsahu do FlipBuilder tímto udělujete společnosti FlipBuilder celosvětovou, nevýhradní, převoditelnou, převoditelnou, plně splacenou, bezplatnou licenci k hostování, převodu, zobrazení, provádění, reprodukci, distribuci a jinému použití. váš publikovaný obsah v jakýchkoli mediálních formách nebo formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů, nyní známých nebo navržených dále, včetně, bez omezení, kanálů RSS, vložitelných funkcí a ujednání o syndikaci za účelem distribuce, propagace nebo inzerce vašeho publikovaného obsahu prostřednictvím služby . Tato licence zahrnuje například právo FlipBuilder najmout partnera k distribuci publikovaného obsahu, ať už takový partner identifikuje FlipBuilder jako partnera, či nikoli, zákaznické základně takového partnera na bezplatné nebo placené bázi. Tato licence také zahrnuje právo FlipBuilder převádět váš publikovaný obsah do proprietárního formátu FlipBuilder nebo jiných formátů souborů, které může FlipBuilder používat, a zobrazovat a zpřístupňovat váš publikovaný obsah, celý nebo jeho části (včetně výňatků), na Službě ve spojení s jiným Zveřejněným obsahem, obsahem nebo reklamou. S výhradou udělení licence dalším uživatelům níže, licence, kterou jste udělili společnosti FlipBuilder v tomto odstavci, končí, pokud jde o konkrétní zveřejněný obsah, jakmile takový zveřejněný obsah ze služby odstraníte nebo smažete.

4.3 Prohlášení

Jste výhradně odpovědní za všechny své uživatelské příspěvky a tímto uznáváte a potvrzujete, že služba FlipBuilder vám pouze poskytuje prostředky ke spolupráci a zpřístupnění vašich uživatelských příspěvků. V souladu s tím ponesete výhradní odpovědnost za každý ze svých uživatelských příspěvků a důsledky jejich nahrání. Nahráním vašich uživatelských příspěvků potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že: (1) jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění k používání a autorizaci uživatelů FlipBuilder a FlipBuilder k používání a distribuci vaše uživatelské příspěvky, které jsou nezbytné k výkonu licencí, které jste udělili v této části, a způsobem, který předpokládá FlipBuilder a tyto podmínky; (2) vaše uživatelské příspěvky neporušují a nebudou: (i) porušovat, porušovat nebo neoprávněně přivlastňovat žádná práva třetích stran, včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek, patentů, obchodního tajemství, morálních práv, práv na soukromí, práva na publicitu nebo jakýchkoli jiné duševní vlastnictví nebo vlastnické právo nebo (ii) pomlouvat, pomlouvat, urážet nebo narušovat právo na soukromí, publicitu nebo jiná vlastnická práva jakékoli jiné osoby; a (ii) vaše uživatelské příspěvky neobsahují žádné viry, adware, spyware, červy nebo jiný škodlivý kód ani žádný obsah či soubor, který poskytuje způsob přístupu k obsahu potenciálně porušujícímu autorská práva mimo Služby. Porušovatelé těchto práv třetích stran mohou nést trestní a občanskoprávní odpovědnost. Vyhrazujeme si všechna práva a opravné prostředky proti všem Uživatelům, kteří poruší tyto Podmínky.

4.4 Odstranění uživatelských příspěvků

Přestože společnost FlipBuilder nemá žádnou povinnost odstraňovat, zobrazovat, upravovat nebo monitorovat jakýkoli publikovaný obsah, společnost FlipBuilder si vyhrazuje právo a má absolutní svobodu kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez upozornění odstranit, zobrazit, upravit nebo zakázat jakýkoli uživatelský příspěvek. Kromě toho, ačkoli FlipBuilder nemá žádnou povinnost odstraňovat, prověřovat, upravovat nebo monitorovat jakákoli aktiva před zveřejněním, FlipBuilder si vyhrazuje právo a má absolutní uvážení kdykoli odstranit, zkontrolovat, upravit nebo deaktivovat jakékoli aktivum před zveřejněním. a z jakéhokoli důvodu.

4.5 Žádné schválení

Dále berete na vědomí, že při používání Služby budete vystaveni Publikovanému obsahu z různých zdrojů a že společnost FlipBuilder nenese odpovědnost za přesnost, obsah, užitečnost nebo práva duševního vlastnictví takového Publikovaného obsahu nebo s ním související. Dále rozumíte a berete na vědomí, že můžete být vystaveni zveřejněnému obsahu, který je nepřesný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a souhlasíte s tím, že se vzdáváte a tímto se vzdáváte jakýchkoli zákonných nebo spravedlivých práv nebo opravných prostředků, které máte nebo můžete mít vůči FlipBuilder s ohledem na k tomu. FlipBuilder nepodporuje žádné Uživatelské příspěvky ani žádný názor, doporučení nebo rady vyjádřené v jakémkoli Uživatelském příspěvku a FlipBuilder se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Uživatelskými příspěvky. Pokud bude Uživatel nebo vlastník obsahu upozorněn na Uživatelský příspěvek, který údajně není v souladu s těmito Podmínkami, může FlipBuilder prošetřit obvinění a rozhodnout dle vlastního uvážení, zda Uživatelský příspěvek odstranit, což si vyhrazuje právo v souladu s těmito Podmínky. Pro upřesnění, FlipBuilder nepovoluje aktivity porušující autorská práva ve Službách.

4.6 Doporučující partneři

V rámci Služeb vám můžeme umožnit, aby určitým třetím stranám, jako jsou tiskárny, které uzavřely smlouvu s FlipBuilder (každá z nich je „Referenční partner“), nahrávaly uživatelské příspěvky vaším jménem. Pokud vás doporučující partner odkáže na FlipBuilder a vy si přejete umožnit takovému doporučujícímu partnerovi nahrát vaše uživatelské příspěvky, budete kromě souhlasu s těmito podmínkami požádáni o přihlášení a souhlas s dodatečnými podmínkami (prostřednictvím samostatného přihlášení proces), aby společnost FlipBuilder mohla takovému Doporučujícímu partnerovi poskytnout určité informace, které mohou mimo jiné zahrnovat váš klíč pro nahrávání API, vaše ID zákazníka a další relevantní informace. Aniž byste omezovali jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek, rozumíte a souhlasíte s tím, že FlipBuilder nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo kvalitu jakéhokoli uživatelského příspěvku poskytnutého Doporučujícím partnerem. Pokud si přejete odstranit doporučujícího partnera ze svého účtu, musíte poskytnout FlipBuilder alespoň třicet (30) dnů předem písemné upozornění.

4.7 Zakázaný obsah

 • Uživatel, včetně Uživatele placených služeb, který nahraje, zveřejní nebo přenese zakázaný obsah, má za následek ukončení služby bez předchozího upozornění. Souhlasíte, že nebudete nahrávat, zveřejňovat ani přenášet žádný následující obsah:
  Obsah pro dospělé – Je zakázáno prostřednictvím Služeb ukládat nebo zveřejňovat obsah pro dospělé nebo odkazy na obsah pro dospělé. Veškerý materiál pornografické povahy je považován za obsah pro dospělé. Online galerie obrázků, jejichž primárním účelem je veřejné vystavování výtvarného umění nebo uměleckých médií, se nepovažují za obsah pro dospělé.
 • Urážlivý obsah – netolerantní, pomlouvačný, pronásledování, zneužívání, obtěžování, výzvy k boji, vyhrožování nebo jakákoli komunikace jakékoli povahy, o které se podle vlastního uvážení rozhodneme, že je nevhodná, bude mít za následek ukončení služby bez předchozího upozornění.
 • USTANOVENÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ – Je zakázáno ukládat nebo zveřejňovat obsah nebo odkazy na obsah, který porušuje nebo jinak porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran (např. porušení ochranné známky, patentu nebo autorských práv).
 • Násilný obsah – Je zakázáno nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který představuje přímou hrozbu násilí proti jakékoli osobě nebo skupině lidí;
 • Nenávistný obsah – Je zakázáno nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který podporuje nenávist vůči skupinám na základě rasy nebo etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku a sexuální orientace/genderové identity;
 • Obsah nevyžádané pošty – Je zakázáno nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který je společností Google označen jako „spam generovaný uživateli“.
 • Zavádějící obsah a obsah, který není v dobré víře – Je zakázáno nahrávat, zveřejňovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který vede jakékoli zavádějící chování, které není v dobré víře a které podle našeho výhradního uvážení považujeme za nevhodné.
 • Neoprávněné osobní identické informace. Je zakázáno nahrávat jakékoli neautorizované osobní identifikační údaje (PII), včetně mimo jiné neautorizovaných osobních obrázků, kontaktů, adres, e-mailů, telefonních čísel a účtů na sociálních sítích.

5. Zakázané chování

Souhlasíte, že se nedopustíte žádného níže uvedeného zakázaného chování:

 • používat Službu k jakémukoli jinému účelu než k šíření nebo přijímání originálního nebo náležitě licencovaného obsahu a k přístupu ke Službě, protože takové služby nabízí FlipBuilder;
 • odstranit označení autorských práv nebo jiných vlastnických práv na Službách nebo uživatelských příspěvcích jiných Uživatelů;
 • předkládat nevyžádané nabídky, reklamy, návrhy nebo posílat nevyžádanou poštu nebo spam jiným uživatelům služeb. To zahrnuje, ale není omezeno na nevyžádanou reklamu, propagační materiály nebo jiné nabídkové materiály, hromadné rozesílání komerčních reklam, řetězovou poštu, informační oznámení, charitativní žádosti a petice o podpisy;
 • use the Service in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy or post, upload, or distribute any defamatory, libelous, or inaccurate User Submissions, or National Security,  or other content;
 • pomlouvat, obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat nebo podvádět uživatele služeb nebo zveřejňovat, nahrávat nebo distribuovat jakýkoli obsah, který je nezákonný nebo jinak nevhodný, nebo shromažďovat nebo se pokoušet shromažďovat osobní údaje o uživatelích nebo třetích stranách bez jejich souhlasu, nebo používat obsah Služeb pro jakékoli komerční použití, přičemž se rozumí, že obsah dostupný ve Službách je pouze pro osobní, nekomerční použití;
 • pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, dále prodávat, poskytovat sublicence, distribuovat nebo jinak převádět licence udělené v těchto podmínkách nebo jakékoli materiály (jak je definováno níže);
 • vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, nepravdivě tvrdit spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem nebo přistupovat k účtům služeb jiných osob bez povolení, padělat digitální podpis jiných osob, zkreslovat zdroj, identitu nebo obsah informací přenášených prostřednictvím služeb nebo provádět jakákoli jiná podobná podvodná činnost;
 • hackovat, odstraňovat, obcházet, deaktivovat, poškozovat nebo jinak zasahovat do funkcí souvisejících s bezpečností služeb nebo uživatelských příspěvků, funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu přístupného prostřednictvím služeb, nebo funkcí, které vynucují omezení používání Služby nebo Uživatelské příspěvky nebo záměrně zasahovat či poškozovat provoz Služeb nebo užívání služeb jakýmkoli uživatelem, a to jakýmikoli prostředky, včetně nahrávání nebo jiného šíření virů, adwaru, spywaru, červů nebo jiného škodlivého kódu;
 • zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód Služeb nebo jakékoli jejich části, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení;
 • upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na základě Služeb nebo jakékoli jejich části, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena těmito Podmínkami nebo platnými zákony bez ohledu na toto omezení; nebo
 • odstraňovat, zakrývat, blokovat, skrývat nebo jinak měnit zobrazení jakékoli reklamy (nebo jakýchkoli jejích částí nebo aspektů), prvky značky FlipBuilder, včetně log, ochranných známek, servisních značek nebo jiných materiálů zobrazovaných společností FlipBuilder v souvislosti se službami jakýmkoli způsobem , bez ohledu na to, zda používáte funkci vkládání Služeb k zobrazení autorizovaného obsahu na vašich stránkách nebo na stránkách jiných třetích stran.
 • jakýmkoli způsobem poškozovat nezletilé;
 • shromažďovat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu;
 • vytvořit falešnou identitu nebo padělanou e-mailovou adresu nebo hlavičku nebo se jinak pokoušet uvést ostatní v omyl, pokud jde o identitu odesílatele nebo původu zprávy;
 • porušovat jakýkoli zákon USA týkající se přenosu technických dat nebo softwaru exportovaného ze Spojených států prostřednictvím služby;
 • violate any Hong Kong law regarding national security;
 • zasahovat do užívání a užívání Služby jiným Uživatelem.

6. soukromí; Souhlas s elektronickou komunikací

6.1 Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásady ochrany osobních údajů společnosti FlipBuilder jsou tímto začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Přečtěte si prosím pozorně Zásady ochrany osobních údajů pro informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů společností FlipBuilder. Pokud nesouhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, prosím, neregistrujte se na naší webové stránce ani jinak nevstupujte na naše webové stránky a nepoužívejte je

6.2 Informační bulletiny

Při registraci účtu služby FlipBuilder jste automaticky přihlášeni k odběru e-mailů od nás, které mohou zahrnovat zpravodaje o aktualizacích softwaru, oznámení a propagační e-maily týkající se našeho softwaru a dalších propagačních nabídek od třetích stran. Zasílání e-mailů se můžete kdykoli odhlásit podle pokynů uvedených v e-mailu nebo změnou nastavení „Oznámení“ v nabídce „Nastavení“ ve vašem účtu služeb. Souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, dohody, zveřejnění nebo jiná sdělení, která vám zašleme elektronicky, budou splňovat veškeré právní požadavky na komunikaci, včetně toho, že taková sdělení budou písemná.

6.3 Diskusní skupina

Služba vás může pozvat k chatování nebo účasti na online fórech, vývěskách nebo blozích a dalších funkcích. Můžeme vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat Uživatelsky přidaný obsah do Společnosti a/nebo do nebo prostřednictvím Služby, včetně, bez omezení, textu, písemností, fotografií. , grafiku, komentáře, návrhy nebo osobně identifikovatelné informace nebo jiný materiál (souhrnně „Uživatelský obsah“). S veškerým materiálem, který přenesete společnosti nebo jinak prostřednictvím služby, bude zacházeno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Všechny komentáře, zpětná vazba, návrhy, nápady, příspěvky na fórech a další příspěvky („Myšlenky“) zveřejněné, předložené nebo nabízené Společnosti v souvislosti s používáním Služby nebo jinak a jakýkoli chat, blog, nástěnka, online fórum, textová, e-mailová nebo jiná komunikace se Společností („E-maily uživatelů“) jsou výhradním vlastnictvím Společnosti. Souhlasíte s tím, že pokud to zákon nezakazuje jinak, může společnost používat, prodávat, využívat a zveřejňovat nápady a/nebo uživatelské e-maily jakýmkoli způsobem, bez omezení a bez kompenzace vůči vám. Uživatelský obsah můžeme například používat mnoha různými způsoby, včetně jeho zobrazení na internetu, jeho přeformátování, začlenění do jiných děl, vytváření odvozených děl, jeho propagace, distribuce a umožnění ostatním dělat totéž. v souvislosti s jejich vlastními webovými stránkami a mediálními platformami.

Nekontrolujeme komunikaci, informace nebo soubory doručované diskusním skupinám na FlipBuilder a na jiných platformách. Chápete a souhlasíte s tím, že nemáme žádnou povinnost monitorovat stránky nebo používání jejich služby. Můžeme monitorovat nebo kontrolovat některé oblasti na Stránce, kam přenášíte nebo posíláte materiály, jak to může být vyžadováno pro údržbu a údržbu. Přenesením jakékoli veřejné komunikace na naše stránky nám udělujete neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou, trvalou, neomezenou, bezplatnou licenci (s právem na sublicenci) k použití, opětovnému použití, reprodukci, distribuci, překladu, publikování , veřejně zobrazovat, veřejně provádět, upravovat, upravovat, upravovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jedné nebo více kompilací a reprodukovat a distribuovat takové kompilace a jinak využívat takovou komunikaci, ve všech médiích, která jsou nyní známá nebo později vyvinutá. Zaručujete, že máte právo nám tato práva udělit. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli komunikace uskutečněná na jakémkoli fóru na webu nebo jeho prostřednictvím je veřejná. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při jakékoli veřejné komunikaci neočekáváte soukromí a mezi vámi a námi nevzniká žádný důvěrný, svěřenský, smluvně předpokládaný ani jiný vztah vaším aktem přenosu veřejné komunikace na FlipBuilder. Společnost dále žádným způsobem neodpovídá za přesnost, integritu, úplnost, kvalitu, zákonnost, užitečnost, bezpečnost a práva k duševnímu vlastnictví jakýchkoli příspěvků na fóru, komentářů, hodnocení nebo komplimentů učiněných jedním uživatelem o jiných uživatelích nebo skupinách uživatelů, a nemá žádnou odpovědnost nabídnout ostatním uživatelům ekvivalentní příležitost reagovat.

ODMÍTÁME JAKÉKOLI ODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ S OBSAHEM JAKÝCHKOLI TAKOVÝCH MATERIÁLŮ, AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ V SOULADU S AUTORSKÝMI PRÁVAMI, UVAŽOVÁNÍM, OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBSCENITOU NEBO JINAK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JE NAŠÍ POLITIKOU SPOLUPRACOVAT S ORGANIZACÍ PRÁVO VYŠETŘUJÍCÍ NEZÁKONNÉ NEBO NEVHODNÉ ČINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K STRÁNKÁM NEBO TÉTO SLUŽBĚ A ŽE SI VŽDY VYHRAZUJEME PRÁVO NA ÚPRAVU, VRÁTENÍ K ÚPRAVĚ, ZPRÁVNĚNÍ NÁHRADY MA ČÁSTEČNĚ, KTERÉ JSOU NA ZÁKLADĚ NAŠEHO UVÁŽENÍ NÁMIETNÉ NEBO V PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK.

7. Odmítnutí záruk

FlipBuilder se zříká všech záruk, zákonných, výslovných nebo předpokládaných, včetně mimo jiné předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušování vlastnických práv. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od FlipBuilder nebo prostřednictvím služby FlipBuilder, nezakládá žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena. Výslovně berete na vědomí, že toto prohlášení zahrnuje úředníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře, zástupce, poskytovatele licencí a subdodavatele společnosti FlipBuilder. Výslovně souhlasíte s tím, že používání Služby je na vaše výhradní riziko.

Služby a jakákoli data, informace, uživatelské příspěvky, propojené stránky, produkty, služby nebo aplikace zpřístupněné ve spojení se Službou nebo jejím prostřednictvím jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, „se všemi chybami“ a bez záruk nebo prohlášení jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných. FlipBuilder, její poskytovatelé licencí, přidružené společnosti a partneři nezaručují, že data, uživatelské příspěvky nebo jakékoli jiné produkty, služby nebo aplikace nabízené prostřednictvím služby nebo jakýchkoli propojených stránek budou nepřerušené nebo bez chyb, virů nebo jiných škodlivých komponenty a nezaručují, že cokoli z výše uvedeného bude opraveno. FlipBuilder, její poskytovatelé licencí, přidružené společnosti a partneři nezaručují ani nečiní žádná prohlášení týkající se použití nebo výsledků používání služby nebo jakýchkoli propojených stránek, pokud jde o správnost, přesnost, spolehlivost nebo jinak.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáte, přistupujete, stahujete nebo jinak získáváte informace, materiály nebo data prostřednictvím Služby nebo jakýchkoli propojených stránek podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a že budete výhradně odpovědní za jakékoli škody na svém majetku (včetně počítačový systém) nebo ztrátu dat, ke které dojde v důsledku stažení nebo použití takového materiálu nebo dat.

Příklady značkových flipbooků zobrazené na domovské stránce, na stránkách případových studií nebo na jiných místech tohoto webu jsou vytvořeny softwarem FlipBuilder a tyto příklady nereprezentují názory těchto značek. Všechny ochranné známky, názvy značek nebo loga uvedené nebo použité na této webové stránce jsou majetkem příslušných vlastníků.

8. Úpravy

Tyto Podmínky můžeme čas od času revidovat a nejaktuálnější verze bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách. Pokud je revize podle našeho výhradního uvážení významná, upozorníme vás (například e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem). Další změny mohou být zveřejněny na naší stránce s podmínkami, proto prosím tyto stránky pravidelně kontrolujte. Pokračováním v přístupu nebo používání Služeb poté, co revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými Podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím používat Služby.

9. Zásady vrácení peněz

U objednávek softwarových licencí nabízíme 30 nebo 60denní politiku vrácení peněz na základě různých poskytovatelů řešení elektronického obchodu, kteří nás zastupují při vybírání platby a plnění objednávky.

U hostingových služeb vždy nabízíme bezplatnou zkušební verzi hostingových služeb, kterou lze použít k otestování funkčnosti a posouzení hodnoty našeho produktu. To je důvod, proč obecně nenabízíme refundace za hostingové služby. Veškeré poplatky účtované na váš hostingový účet jsou nevratné, s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách. Pokud vy nebo my zrušíte své předplatné, nemáte nárok na vrácení jakýchkoli poplatků za předplatné, které již byly účtovány za období předplatného, které již začalo. Souhlasíte s tím, že nám do třiceti (30) dnů od naúčtování zašlete písemně jakýkoli spor týkající se jakéhokoli poplatku na váš účet, jinak bude tento spor zrušen a poplatek bude konečný a nebude předmětem námitek. Případné refundace provedené na základě sporu jsou na uvážení společnosti.

10. DMCA

Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka takových vlastnických práv nesmíte zveřejňovat, upravovat, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat žádné materiály chráněné autorským právem, ochranné známky nebo jiné vlastnické informace patřící jiným. Naší zásadou je reagovat na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv, která jsou v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Kromě toho okamžitě bez upozornění ukončíme účty těch, které určíme jako opakované porušovatele.

Pokud jste vlastníkem autorských práv a domníváte se, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo byla jinak porušena vaše práva duševního vlastnictví, dodržujte prosím naše zásady DMCA.

11. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás, naše úředníky, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, nástupce, nabyvatele, ředitele, úředníky, zástupce, poskytovatele služeb, dodavatele a zaměstnance, odškodníte a ochráníte před jakýmkoli nárokem nebo žádostí, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudních výloh vznesených jakýmkoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z materiálů, které odešlete, zveřejníte nebo zpřístupníte prostřednictvím služby, vašeho používání služby, vašeho porušení podmínek, vašeho porušení jakéhokoli prohlášení a záruk v těchto podmínkách nebo vašeho porušení jakýchkoli práva jiné osoby nebo subjektu.

Pokud používáte služby jménem společnosti, podniku nebo jiného subjektu nebo pokud používáte službu pro komerční účely, vy a daný subjekt neponesete odpovědnost a odškodníte společnost za jakékoli žaloby, nároky nebo žaloby vyplývající z nebo souvisejících na používání služby nebo porušení těchto podmínek, včetně jakékoli odpovědnosti nebo výdajů vyplývajících z nároků (včetně nároků z nedbalosti), ztrát, škod, soudních sporů, rozsudků, nákladů na soudní spory a poplatků za právní zastoupení.

12. Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností neneseme odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody (i když jsme byli upozorněni na možnost takových škod), vyplývající z jakéhokoli aspektu vašeho používání stránek nebo služby, ať už škody vznikají používáním nebo zneužitím stránek nebo služby, nemožností používat stránky nebo službu nebo přerušením, pozastavením, úpravou, změnou nebo ukončením stránek nebo služby. Toto omezení se rovněž vztahuje na škody vzniklé z důvodu jiných služeb nebo produktů obdržených prostřednictvím nebo inzerovaných v souvislosti s naší stránkou nebo službou nebo jakýmikoli odkazy na stránce, jakož i z důvodu jakýchkoli informací nebo rad obdržených prostřednictvím nebo inzerovaných v souvislosti se stránkami nebo službou nebo jakýmikoli odkazy na stránkách. Tato omezení platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. V některých jurisdikcích nejsou omezení odpovědnosti povolena a některá z výše uvedených omezení se na vás nemusí vztahovat.

13. Zvláštní podmínky týkající se společnosti Apple

Pokud si stáhnete software z App Store společnosti Apple, Inc., berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) pokud jakákoli třetí strana tvrdí, že vaše držení nebo používání softwaru porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, společnost Apple nenese odpovědnost za vyšetřování, obhajoba, vypořádání nebo vyřízení jakéhokoli takového nároku na porušení duševního vlastnictví; (b) Apple nenese žádnou odpovědnost za řešení jakýchkoli nároků týkajících se Softwaru, včetně: (i) nároků na odpovědnost za produkt; (ii) údržba a podpora; (iii) jakékoli tvrzení, že Software nesplňuje jakékoli platné právní nebo regulační požadavky; a (iv) jakýkoli nárok vyplývající z ochrany spotřebitele nebo obdobné právní úpravy; a (c) Apple a její dceřiné společnosti jsou zamýšlenými třetími stranami oprávněnými z těchto Podmínek a po vašem přijetí těchto Podmínek budou mít Apple a její dceřiné společnosti právo (a bude se mít za to, že právo přijaly) vymáhat tyto Podmínky proti vy.

14. Práva duševního vlastnictví 

14.1 Vaše práva

Zachováváte si plné vlastnictví svého obsahu („Uživatelský obsah“). „Uživatelským obsahem“ rozumíme jak obsah, který nahrajete na FlipBuilder („Příspěvek uživatele“), tak obsah, který jste vytvořili/publikovali na FlipBuilder („Umění vytvořené uživatelem“). FlipBuilder NENÁROKUJE ŽÁDNÁ vlastnická práva na text, soubory, obrázky, fotografie, videa, zvuky, hudební díla, autorská díla nebo jakékoli jiné materiály („Uživatelský obsah“), které zveřejníte na naší platformě. Potřebujeme však, abyste nám udělili určitá práva k „Uživatelskému obsahu“, abychom takový „Uživatelský obsah“ mohli začlenit do našich Služeb. Bez těchto práv můžeme porušovat autorská práva a další zákony ukládáním, zveřejňováním, zálohováním a umožňováním stahování Uživatelského obsahu na nebo prostřednictvím FlipBuilder. Zobrazováním nebo publikováním jakéhokoli obsahu ve Službách nebo jejich prostřednictvím udělujete společnosti FlipBuilder nevýhradní, plně placenou a bezplatnou celosvětovou omezenou licenci k používání, úpravám, odstraňování, přidávání, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, reprodukování. a překládat takový obsah, mimo jiné včetně distribuce části nebo celého webu v jakýchkoli mediálních formátech prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů, s výjimkou obsahu, který není veřejně sdílen (“soukromý”), který nebude distribuován mimo Služby.

14.2 Autorská práva

Materiály nalezené na Stránce jsou chráněny zákony Spojených států amerických a dalšími autorskými právy, s výjimkou děl vlády Spojených států podle 1 oddílu 105 USC. Výběr, uspořádání a prezentace všech materiálů (včetně informací ve veřejné doméně) a celkový design stránek je chráněn autorským právem. Je uděleno povolení prohlížet a tisknout materiály ze stránek pro nekomerční účely prohlížení, čtení a uchovávání pro referenci. Jakékoli jiné kopírování, distribuce, retransmise nebo úprava informací nebo materiálů na této stránce, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, bez výslovného předchozího písemného povolení společnosti FlipBuilder Software Co., Ltd. je přísně zakázáno.

14.3 Práva FlipBuilder

Všechny materiály obsažené ve Službách jsou chráněny autorským právem společnosti Wonder Idea Technology Ltd. a jsou chráněny v maximálním rozsahu povoleném zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami. Žádná osoba není oprávněna používat, kopírovat nebo distribuovat jakoukoli část FlipBuilder včetně související grafiky.

FlipBuilder.com je ochranná známka/značka služby, která identifikuje FlipBuilder a služby, které poskytuje. Takové značky nelze za žádných okolností používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wonder Idea Technology Ltd.

Nezískáváte žádná vlastnická práva používáním služby, stahováním materiálu ze služby nebo nahráváním materiálu do služby ani nákupem jakéhokoli virtuálního zboží nebo virtuální měny. Dále souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, redistribuovat, publikovat nebo jinak využívat materiál ze Služby, s výjimkou případů výslovně povolených v tomto dokumentu, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti.

15. Ukončení; Porušení

Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, souhlasíte s tím, že společnost FlipBuilder může na základě vlastního uvážení a bez postihu ukončit nebo pozastavit jakýkoli účet hostovaný službou nebo vaše používání služby a odstranit a zlikvidovat celý váš účet nebo jakoukoli jeho část. , uživatelský profil a jakýkoli uživatelský příspěvek z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Můžeme také podle vlastního uvážení a kdykoli přestat poskytovat přístup ke Službám nebo jakékoli jejich části, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Službám nebo k jakémukoli účtu, který máte, nebo jeho části, může být provedeno bez předchozího upozornění, pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, a souhlasíte s tím, že společnost FlipBuilder nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně. za jakékoli takové ukončení, včetně jakékoli ztráty vašich uživatelských příspěvků. Jakékoli podezření na podvodnou, zneužívající nebo nezákonnou činnost může být postoupeno příslušným orgánům činným v trestním řízení. Tyto opravné prostředky doplňují jakékoli jiné opravné prostředky, které může mít FlipBuilder ze zákona nebo z vlastního kapitálu. Po ukončení z jakéhokoli důvodu souhlasíte s tím, že okamžitě přestanete používat Služby, veškerou doprovodnou dokumentaci a všechny další související materiály. Váš jediný opravný prostředek s ohledem na jakoukoli nespokojenost s: (i) Službami; (ii) jakékoli podmínky těchto podmínek; (iii) jakékoli zásady nebo postupy FlipBuilder při provozování Služeb; nebo (iv) jakýkoli obsah nebo informace přenášené prostřednictvím Služeb znamená ukončení těchto Podmínek a vašeho účtu.

Placenou službu můžete kdykoli zrušit tak, že přejdete do nastavení svého účtu v rámci služeb a vyberete možnost zrušit danou placenou službu. Nevyužité poplatky jsou nevratné a FlipBuilder si vyhrazuje právo účtovat vám poplatky za předplatné do konce období předplatného, které jste si zvolili. Pokud vám budeme účtovat poplatky za celé období předplatného, budete mít i nadále přístup ke zrušené placené službě až do konce období předplatného a tyto podmínky se budou nadále vztahovat na vaše používání dané placené služby.

Svůj účet Služby a tyto Podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že přejdete do nastavení účtu v rámci Služeb a vyberete možnost ukončit svůj účet. Pokud FlipBuilder ukončí váš účet z důvodu porušení těchto podmínek, vyhrazujeme si právo účtovat vám poplatky do konce období vašeho předplatného za jakoukoli placenou službu, kterou jste si zakoupili před ukončením. Pokud ukončíme vaše používání jakékoli části nebo všech Služeb před dokončením období vašeho předplatného (kromě případů, kdy je takové ukončení důsledkem vašeho porušení těchto Podmínek, v takovém případě můžeme ukončit bez odpovědnosti, jak je popsáno v odstavci výše ), vaším jediným opravným prostředkem je poměrné vrácení kupní ceny zaplacené za jakoukoli ukončenou placenou službu.

16. Různé

Jste výhradně odpovědní za své chování, obsah vašich souborů a složek. Je například vaší odpovědností zajistit, že máte práva nebo povolení potřebné k dodržování těchto podmínek.

Můžeme se rozhodnout zkontrolovat veřejný obsah z hlediska souladu s našimi pokyny pro komunitu, ale berete na vědomí, že společnost nemá žádnou povinnost monitorovat jakékoli informace o službě. Neneseme odpovědnost za přesnost, úplnost, vhodnost nebo zákonnost souborů, uživatelských příspěvků nebo jakýchkoli jiných informací, ke kterým můžete mít přístup pomocí Služby.

Soubory a další obsah ve Službě mohou být chráněny právy duševního vlastnictví jiných osob. Nekopírujte, nenahrávejte ani nestahujte soubory, pokud k tomu nemáte právo. Vy, nikoli FlipBuilder, budete plně odpovědní za to, co zkopírujete, nahrajete, stáhnete nebo jinak použijete při používání Služby. Do Služby nesmíte nahrávat spyware ani jiný škodlivý software.

Za údržbu a ochranu všech svých věcí jste odpovědní vy, nikoli FlipBuilder. FlipBuilder nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození vašich věcí, ani za žádné náklady nebo výdaje spojené se zálohováním nebo obnovou vašich věcí.

16.1 Obsah indexovaný vyhledávači

Veškerý obsah knihy, který nahrajete, bude ve výchozím nastavení indexován vyhledávači. Pokud je váš obsah zakázán nebo smazán, vyhledávače jej mohou stále zahrnovat jako výsledek vyhledávání. Souhlasíte s tím, že společnost nemůže kontrolovat, jak vyhledávače zobrazují její vlastní výsledky vyhledávání.

16.2 Autorská práva

Veškerý obsah poskytovaný v rámci této Služby nebo jejím prostřednictvím je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech, patentovými zákony, předpisy a zákony o ochranných známkách a různými zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami a dohodami. Žádné duševní vlastnictví jakékoli povahy obsažené na této stránce nebo jejím prostřednictvím nesmí být kopírováno, publikováno, zpětně analyzováno, dekompilováno, vyměňováno, obchodováno nebo vysíláno jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vlastníka obsahu.

17. Digitální prodej

17.1 PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO

Společnost umožňuje vydavatelům prodávat publikace prostřednictvím naší platformy prostřednictvím služby Digitální prodej.

Vydavatelé, kteří používají naši platformu k prodeji svého obsahu, souhlasí s tím, že budou vázáni všemi zásadami obsaženými v těchto podmínkách služby. Pokud je vydavatelem organizace, fyzická osoba, která přijme tyto smluvní podmínky pro subjekt, prohlašuje a zaručuje, že je oprávněna uzavřít tuto smlouvu jako oprávněný zástupce vydavatele, a zavazuje tedy vydavatele k podmínkám této smlouvy.

Program Digital Sales se může časem změnit a podle toho se změní i podmínky služby. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit podmínky služby a upozornit vás na změny zveřejněním nových podmínek s datem revize nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste si zaregistrovali do svého účtu vydavatele.

Abyste mohli začít prodávat prostřednictvím naší služby, musíte mít aktivní a potvrzený účet FlipBuilder. Také vám musí být alespoň 13 let nebo plnoletost ve vaší jurisdikci a musíte být schopni uzavřít právně závaznou smlouvu.

Musíte zajistit, aby všechny informace, které poskytujete pro digitální prodejní program, jako je vaše jméno, e-mail, byly přesné. Tyto podrobnosti musíte také udržovat aktualizované po celou dobu používání služby digitálního prodeje. Není dovoleno vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo používat uživatelské jméno, které nemáte oprávnění používat.

17.1.1 Požadavky na obsah

Jste odpovědní za to, že na své náklady poskytnete každou publikaci, kterou si přejete prodat prostřednictvím naší služby. Obsah vašich publikací musí být v souladu se všemi zásadami uvedenými v této smlouvě o poskytování služeb, včetně zásad uvedených v části Odeslání uživatele, Zabezpečení webu a Chování. Publikováním obsahu na naší platformě potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že máte všechna práva, licence nebo oprávnění k publikování a prodeji prostřednictvím platformy. Jsme oprávněni určit, jaký obsah přijmeme pro program digitálního prodeje podle vlastního uvážení. Musíte souhlasit s tím, že nabídnete alespoň 2 stránky (přední obálku a zadní obálku) jako bezplatný náhled dostupný na platformě pro každého návštěvníka webu.

17.1.2 Výběry

Své publikace můžete z prodejního programu kdykoli stáhnout jejich vymazáním. To však neovlivní žádnou z objednávek, které již byly prostřednictvím naší služby dokončeny. Stažení vaší publikace z prodejního programu následně nebude mít za následek odstranění prodaných vydání z účtů vašich zákazníků. Odstoupení bude platit pouze prospektivně.

17.1.3 Editace

V případě neúmyslných chyb nebo problémů s formátováním můžete upravovat a znovu nahrávat digitální publikace za účelem prodeje. Jakákoli změna, kterou provedete, bude aplikována okamžitě a bez upozornění na všechny publikace, které byly zakoupeny před datem úpravy. Pokud si nepřejete, aby kupující dostávali aktualizaci, můžete aktualizaci nahrát jako samostatný soubor pro prodej.

17.1.4 Ochrana prodejce/DRM

Všechny digitální publikace prodávané prostřednictvím naší platformy chráníme před předáváním, kopírováním, duplikováním nebo prohlížením lidmi, kteří za ně nezaplatili. Každý kupující se musí před zakoupením vydání zaregistrovat k účtu služeb a může si zakoupit pouze oprávnění ke sledování.

17.1.5 Prodejní ceny

Máte výhradní a úplné uvážení, jak nastavit maloobchodní zákaznickou cenu, za kterou se vaše digitální publikace prodávají prostřednictvím programu Digital Sales společnosti FlipBuilder. Máte právo kdykoli změnit cenu svých publikací. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za fakturaci vašim zákazníkům. Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani vašim kupujícím za chyby ve fakturaci nebo neúčtování za jakékoli publikace prodané prostřednictvím naší platformy.

17.1.6 Poplatky a daně

Prodeje uskutečněné prostřednictvím programu digitálního prodeje společnosti FlipBuilder budou zpoplatněny poplatkem za zpracování platby, který účtuje poskytovatel fakturace třetí strany. Pokud se zákazník nachází v jurisdikci, pro kterou je v souladu se zákonem vyžadováno uplatňovat na takový nákup daň z obratu, daň z přidané hodnoty nebo jinou daň, odpovídáte za přidání příslušné částky daně k ceně, kterou nastavíte. placený nákup. Jste také odpovědní za všechny ostatní daně, včetně daní z vašeho čistého příjmu.

17.1.7 Měny

Cenu musíte nastavit v amerických dolarech. Kupující však mohou platit pomocí jiných měn akceptovaných naším zpracovatelem plateb Stripe. Přesná cena, kterou kupující zaplatí, se vypočítává podle směnného kurzu, který Stripe v daný čas používá.

17.1.8 Vyúčtování a platby

Ke zpracování platebního toku využíváme zpracovatele plateb a poskytovatele fakturace (dále jen „zpracovatel plateb“) třetí strany. Za tímto účelem budete muset také vytvořit účet zpracovatele plateb a připojit jej k účtu zpracovatele plateb FlipBuilder, abyste mohli posílat a přijímat peníze. Musíte povolit Společnosti, aby vaším jménem účtovala zákazníkům poplatky za digitální zboží, které si od vás zakoupí. Fakturační údaje vašeho zákazníka budou uloženy na vašem účtu Stripe a také na našem. Žádné důvěrné informace o kartě však nebudou zpřístupněny FlipBuilder ani vám.

Každá nákupní transakce probíhá ve 2 krocích:

(1) Kupující provede nákup na naší platformě prostřednictvím našeho účtu u zpracovatele plateb

(2) Zpracovatel plateb zpracuje objednávku a odešle příslušné částky na váš účet prodejce Zpracovatele plateb po odečtení vlastního poplatku za transakci.

17.1.9 Vrácení peněz

Jste odpovědní za vyřízení všech refundací, výměn a podobných žádostí iniciovaných vašimi zákazníky. Pro každou žádost určíte vhodné řešení. Neobdržíte žádné výnosy z objednávek, za které jsou vráceny peníze.

17.1.10 Předplatné časopisů. 

Je vaší odpovědností jako prodejce časopisu poskytnout všechna předplacená vydání z předplaceného předplatného včas, jak je popsáno ve vaší nabídce předplatného.

17.2 SMLOUVA S ZPRACOVATELEM PLATEB TŘETÍCH STRAN

Služby zpracování plateb pro prodejce na naší platformě poskytuje Stripe a podléhají smlouvě Stripe Connected Account Agreement, která zahrnuje podmínky služby Stripe (souhrnně „Smlouva o službách Stripe“). Souhlasem s těmito podmínkami nebo pokračováním v činnosti jako prodejce na FlipBuilder souhlasíte s tím, že budete vázáni smlouvou o službách Stripe, která může být Stripe čas od času upravena. Jako podmínka FlipBuilder umožňující služby zpracování plateb prostřednictvím služby Stripe souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné a úplné informace o vás a vaší firmě, a opravňujete nás ke sdílení těchto informací a informací o transakcích souvisejících s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytovaných společností Stripe.

Pro program digitálního prodeje můžeme také používat Paypal a další zpracovatele plateb. Souhlasíte s tím, že budete vázáni smlouvou o službách zpracovatelů plateb. Dáváte nám oprávnění sdílet je a informace o transakcích souvisejících s vaším používáním služeb zpracování plateb poskytovaných těmito zpracovateli plateb.

17.3 ZÁKAZNÍCKÉ PODMÍNKY

Pokud jste zákazníkem programu Digitální prodej (tj. čtenář, který si zakoupí přístup k publikaci vydavatele třetí strany prostřednictvím FlipBuilder), souhlasíte

a) dodržovat podmínky vydavatele týkající se přístupu k takové publikaci a jejího používání;

(b) nevznášet žádné nároky vůči FlipBuilder nebo činit FlipBuilder jakýmkoli způsobem odpovědným za váš přístup a používání nebo nemožnost přístupu a používání takové publikace.

Jste odpovědní za adresování všech svých stížností, žádostí o vrácení peněz a dalších podobných žádostí svému prodejci. Jediné stížnosti, které budeme brát v úvahu, jsou potenciální podvodné transakce nebo porušení autorských práv. Vše ostatní musí být vyřešeno mezi vámi a prodejcem. Nebudeme se zabývat záležitostmi, kde jste vy (kupující) jen zklamaní svým nákupem.